AN4060-BAYCOCRET خمیر کاشت بر پایه رزین اپوکسی-اکریلات می باشد که جهت تثبیت و چسباندن سنگهاي طبیعی، بتن، بتن سبک، بتن متخلخل، فولاد و آجر/ آجر سفال استفاده می شود.
پرايمر پترولاتيوم جهت جلوگيري از خوردگي پايل هاي فولادي، چوبي و بتني
این پوشش به عنوان لایه نهائی دو جزئی بر پایه رزین پلی یورتان آلیفاتیک طراحی شده است.از جمله مهمترین خواص این پوشش میتوان به کیفیت بالا، چسبندگی خوب، مقاومت UV بسیار بالا و خواص مکانیکی مناسب اشاره نمود.این پوشش چسبندگی و سازگاري بسیار خوبی با سیستم هاي اپوکسی و پلی یورتان دارد.
پوشـش اپوکسـی1/2251-PFEP بـر پایـه رزیـن اپوکسـی و هاردنـر پلـی آمیـن بـوده و 100 %جامـد مـی باشـد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بـالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگـی هـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.
درزگیـر آببنـد تـک جزئـی، بـر پایـه پلـی یورتـان و مقـاوم در برابـر اشـعه UV مـی باشـد کـه بوسـیله گان درزگیـر قابـل اجـرا اسـت.
AQUFIN-CJ6 / INDU-FLEX-CJ13 یـک واتـر اسـتاپ نـازک ، بـا قابلیـت انبسـاط برگشـت پذیـر اسـت کـه بـر اسـاس آخریـن فنـاوری روز طراحـی گردیده و مشـکلات واتر اسـتاپ هـای بنتونیتی در هنگام اجرا بتـن ریزی و بهره بـرداری از آن را ندارنـد. ملاحظـات بسـیاری در طراحـی ایـن واتـر اسـتاپ در نظـر گرفته شـده اسـت تا بر مشـکلات مرتبـط بـا سـایت و بتـن ریزی چیره شـود.
نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS90 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر 3LPE،FBE و... مناسب جهت خطوط لوله با دمای تا 90 درجه سانتی گراد است و شامل electron beam cross-linked polyethylene و لایه ساخته شده از نوع hot-melt adhesive. است.
نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS70 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر 3LPE،FBE و... مناسب جهت خطوط لوله تا دمای تا 70 درجه سانتی گراد و شامل electron beam cross-linked polyethylene و نیز لایه ساخته شده از نوع hot-melt adhesive است.
بر پایه PE/Butyl ، محافظت کننده مطمئن جهت خطوط لوله جدید و یا تعویض پوشش، ساخت شرکت Denso آلمان، بعنوان مطرح ترین تولید کننده در زمینه تولید سیستم های نوارپیچی در دنیا و تنها ارائه دهنده سیستم Co-extruded واقعی، سالیان سال است که به ارائه خدمات در صنعت خط لوله پرداخته است و نوارهای دو لایه و سه لایه آن بعنوان برترین گزینه در این گروه محصولات در سطح دنیا مطرح می باشد.
پوشــش اپوکســی 2251-PFEP بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و %100 جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بـالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگیهـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.
ماسـتیک اپوکسـی عمومـاً بـه منظـور پـر نمـودن درزهـا، حفـره هـا، شـکافها و تسـطیح سـطوح ناهمـوار مصـرف مـی گردد.ایــن مــاده چســبندگی بســیار بالایی بــه سیســتم هــای اپوکســی و پلــی یورتــان داشــته و عملکــرد بســیار مناسـبی بـه عنـوان لایه میانـی ایـن سیسـتم هـا دارد. ایـن مـاده بـا داشـتن مقاومتهـای بسـیار بـالا نقـش مناسـبی در افزایـش طـول عمـر سیسـتمهای محافظتـی ایفـا مـی کنـد.
ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن و قـدرت نفـوذ عالـی مـی تواند تا عمق بسـیار به درون بتـن نفـوذ کند.همچنین این پرایمر چسـبندگی بسـیار بالایی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت. پرایمـر بتـن 2168-PFEP ،از خـروج مواد سسـت موجود در سـطح بتـن جلوگیری کرده و خلل و فـرج موجود در آن را مسـدود مـی نمایـد. در نتیجـه میـزان مصرف پوشـش نهایـی را تا میـزان زیادی کاهـش می دهد.
ایـن رنـگ بـر پایـه رزیـن اپوکسـی اصـاح شـده بـا کولتـار و هاردنـر پلـی آمیـن دوجزئـی و Build High سـاخته شـده اسـت و دارای چسـبندگی عالـی بـه سـیمان، گـچ، چـوب، آزبسـت، بتـن و فلـز میباشـد. پـس از سـخت شـدن شـیمیائی خـواص محافظتـی بسـیار بالایی را از خـود نشـان مـی دهنـد. *این پوشش در مجاورت با آب آشامیدنی مناسب نمیباشد. ایـن پوشـش هـا در محیـط هـای اسـیدی مقاومـت بسـیار بالایی از خـود نشـان مـی دهنـد و در حالـت کلـی مقاومـت *این پوشش در مجاورت با بنزن، تولوئن، زایلن مقاوم نمیباشد. شـیمیایی آن خـوب اسـت .
وششـی بـر پایـه اپوکسـی پلـی آمیـد طراحـی شـده و حـاوی ترکیبـات نفتـی )کولتـار اصـاح شـده( مـی باشـد و جهــت حفاظــت ســطوح فــولادی و ســیمانی در محیــط هــای دریایــی، محیطهــای خورنــده و زیــر خــاک مــورد مصــرف قـرار مـی گیـرد. ایـن محصـول مقاومـت خوبـی نسـبت بـه آب معمولـی و آب دریـا دارد امـا اسـتفاده از آن در مجـاورت اسـیدها، قلیاهــا، حلالهای آروماتیــک، حلال های اکســیژن دار و دمــای بــالای 80 +توصیــه نمــی شــود. ایــن پوشــش بــه دلیــل داشــتن کولتــار اصــاح شــده در برابــر حمــات میکروبــی و باکتریهــا بســیار مقــاوم اســت.