×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
AQUFIN-CJ6 / INDU-FLEX-CJ13 یـک واتـر اسـتاپ نـازک ، بـا قابلیـت انبسـاط برگشـت پذیـر اسـت کـه بـر اسـاس آخریـن فنـاوری روز طراحـی گردیده و مشـکلات واتر اسـتاپ هـای بنتونیتی در هنگام اجرا بتـن ریزی و بهره بـرداری از آن را ندارنـد. ملاحظـات بسـیاری در طراحـی ایـن واتـر اسـتاپ در نظـر گرفته شـده اسـت تا بر مشـکلات مرتبـط بـا سـایت و بتـن ریزی چیره شـود.
ماده تک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه امولسیون قیری اصلاح شده و افزودنی های خاص.
پوششی دو جزئی انعطاف پذیر و آببندکننده است که به راحتی آماده شده و اعمال می گردد. در دمای 20 + زمان ماندگاری آن پس از اختاط در حدود 1 تا 2 ساعت می باشد. این ماده پس از پخت کامل به حالت چقرمه و انعطاف پذیر در آمده و در برابر حرکت های زمین و سازه مقاوم است.
PASTA-Flex پوششــی تــک جزئــی، انعطــاف پذیــر و آببندکننــده اســت کــه بــه راحتــی اعمــال مــی گردد.ایــن محصـول با و یا بـدون الیـاف تقویـت کننـده اکریلیـک و پشـم شیشـه بـر سـطوح بتنـی و یا سـازه هـای بنایـی ، در فونداسـیون و پـی سـاختمان هـا ، دیوارهـای حائـل، بـام، لولـه هـای بتنـی ، مخـازن ، تونـل هـا و غیـره مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ایـن مـاده پـس از پخـت کامـل بـه حالـت چقرمـه و انعطـاف پذیـر در آمـده و در برابـر حرکـت هـای سـازه و تنشـهای وارده مقـاوم اسـت.
یک مایع رقیق بدون حال بر پایه رزین دو جزئی پلی یورتان است. این محصول در تماس با آب بدون تخلخل و حباب ، به شکل غیر صلب به آرامی واکنش داده و افزایش حجم می یابد. این ماده از چسبندگی بالایی به سطوح خشک و مرطوب برخوردار بوده و مقاومت پارگی بسیار بالایی دارد. دمای انجماد این ماده پایین است و در زمستان در برابر ترک و پاره شدن مقاومت می نماید.
AQUAFIN-P1 ایزوسیانات اصلاح شده تک جزئی بسیار فعال آماده مصرف می باشد. ایـن محصـول در مجـاورت آب افزایـش شـدید حجـم داشـته و تبدیـل بـه فـوم ویسکولاسـتیک محکمـی مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی نفـوذ ، نشـتی و جریـان آب را خواهـد گرفـت. AQUAFIN-P1 در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز )tapes Joint )سـازگار مـی باشـد. بـر سـطوح کامـاً خشـک ، مـواد بلافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد امـا بـا رطوبـت موجـود در خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.
AQUAFIN-IC مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد .
FIX 10-S ماده ای پایه سیمانی و فاقد کلراید می باشد که پس از اضافه شدن آب سریعاً وارد واکنش شده و به طور آنی سخت می گردد.
ASOPUR-1K یـک مـاده تزریقـی تـک جزئـی بسـیار فعـال بـرای جلوگیـری از نشـت آب در تـرک هـا و یـا محیـط متخلخـل مـی باشـد. ASOPUR-1K در اثـر تمـاس بـا آب بوسـیله افزایـش حجـم بـه یـک فـوم ویسکولاسـتیک محکـم تبدیـل مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی فشـار هیدرواسـتاتیک بـالا بـا شـدت جریـان زیـاد را میگیـرد. ASOPUR-1K در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز سـازگار مـی باشـد. بـر روی سـطوح کامـاً خشـک، مـوادبلاافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد، امـا در اثـر رطوبـت هـوا و خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.
ASO-JOINT-TAPE نوعی کامپوزیت نوین است که از قابلیت انبساط ، مقاومت کششی ، خاصیت آب بندی ضمن قابلیت عبور بخار آب برخوردار می باشد. این ماده خشک شدن سریع چسب های کاشی با محتوی آب ) آبدار( و لایه های آب بند را تضمین نمودهو در برابر مواد خورنده بسیار مقاوم است.
یک پوشش دو جزئی الاستومری پایه سیمانی منعطف و اصاح شده با پلیمر است که جهت حفاظت و آب بندی سطوح بتنی ، سیمانی ، آجری و برخی سنگ های طبیعی بکار می رود. این ماده همچنین دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترک ها می باشد.
یـک مـاده آب بندکننـده پایـه سـیمانی غیـر منعطـف متشـکل از ماسـه کوارتـز ، سـیمان پرتلنـد و افزودنـی مـی باشـد.در این محصول هیچ ترکیبی که تاثیر منفی بر روی بتن مسلح بگذارد ، وجود ندارد.AQUAFIN-1K پـس از سـخت شـدن بـه یـک لایـه آب بنـد تبدیـل مـی شـود. چنانچـه امـکان تـرک خـوردن آنـی در سـطح وجـود داشـته باشـد، بهتـر اسـت از AQUAFIN-2K/M اسـتفاده شـود.