×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

آنی گیر تزریقی تک جزئی پلی یورتان
AQUAFIN–P1

AQUAFIN-P1 ایزوسیانات اصلاح شده تک جزئی بسیار فعال آماده مصرف می باشد.

ایـن محصـول در مجـاورت آب افزایـش شـدید حجـم داشـته و تبدیـل بـه فـوم ویسکولاسـتیک محکمـی مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی نفـوذ ، نشـتی و جریـان آب را خواهـد گرفـت.

AQUAFIN-P1 در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز )tapes Joint )سـازگار مـی باشـد. بـر سـطوح کامـاً خشـک ، مـواد بلافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد امـا بـا رطوبـت موجـود در خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.

 

 

 

 

مصارف :

جهت تزریق و آب بندی ترک ها و درزهای بتن و سنگ .

جلوگیری از جریان و نشت آب از ترک ها و درزها

تحکیم و ثابت نگه داشتن سنگدانه ها

 

دستورالعمل مصرف :

AQUAFIN-P1 بــا رطوبــت هــوا و آب وارد واکنــش مــی شــود. بنابرایــن احتمــال تشــکیل یــک پوســته بــر ســطح مایـع در ظـروف دربـاز وجـود خواهـد داشـت کـه بـر فرآینـد تزریـق تأثیرگـذار نمـی باشـد.

بطــور کلــی مــواد توســط نــازل هــای تزریــق یــا پمــپ هــای دســتی در قســمت هایــی کــه آب وجــود دارد ، تزریــق مـی شـود.

AQUAFIN-P1 در مجـاورت آب تشـکیل فـوم داده و سـخت مـی شـود. لـذا اگـر میـزان آب موجـود در ناحیـه ای کـه قـرار اسـت آب بنـد شـود کـم باشـد ، مقـداری آب بـرای انجـام واکنـش هـا تزریـق مـی گـردد.

 

پیشنهاد می شود مواد قبل از مصرف برای مدت حداقل 12 ساعت در دمای بیش از 15 +نگهداری شوند تا مواد در محدوده دمای اعمال و فرایند بین 15 +تا 30 +قرار گیرند.

اطراف ترکهای موجود (با عرض در حدود 2/0 میلیمتر) باید با فواصل 20 سانتیمتری دریل شود.

نواحی سوراخ کاری شده باید با فشار هوای تمیز پاک شوند.

پکرهای تزریق در محل مناسب نصب گردند .

AQUAFIN-P1 با دستگاه مناسب تزریق شود. برای ترک های عمودی تزریق از پائین شروع گردد. میزان مصرف مواد در حدود l/g 1150 می باشد.

به محض سخت شدن رزین، پکر ها خارج شده و سوراخهای موجود با ملات ترمیمی INDUCRET یا ASOCRET پر شوند.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل تزریق مراجعه شود.

نظافت : تجهیزات را بلافاصله پس از استفاده به طور کامل با حلا ل پلی یورتان تمیز نمایید. در صورت ایجاد وقفه در کار ، تجهیزات تزریق باید تمیز شوند. مواد نباید درون تجهیزات خشک شوند. محلول تمیز کننده می بایست دارای نقطه اشتعال بالاتر از 21 درجه سانتیگراد باشد.

انبارش: 24 ماه پکیج اصلی دربسته به دور از یخ زدگی دمای 10 +تا 30 +