واتر استاپ ترموپلاستیک منبسط شونده
(AQUAFIN-CJ6(INDU-FLEX-CJ13

AQUFIN-CJ6 / INDU-FLEX-CJ13 یـک واتـر اسـتاپ نـازک ، بـا قابلیـت انبسـاط برگشـت پذیـر اسـت کـه بـر اسـاس آخریـن فنـاوری روز طراحـی گردیده و مشـکلات واتر اسـتاپ هـای بنتونیتی در هنگام اجرا بتـن ریزی و بهره بـرداری از آن را ندارنـد. ملاحظـات بسـیاری در طراحـی ایـن واتـر اسـتاپ در نظـر گرفته شـده اسـت تا بر مشـکلات مرتبـط بـا سـایت و بتـن ریزی چیره شـود.

مصارف :

  • آب بندی اجرایی درزهای اجرایی در:
  • مخازن آب
  • سازه های تصفیه خانه فاضلاب
  • سازه های جمع آوری فاضلاب
  • سدها
  • زیر زمین ها
  • سازه های دریایی نظیر لنگرگاه ها
  • سر شمع ها
  • دیوارهای حائل

خواص و مزایا :

  • نصب آسان قابلیت انبساط در آب مقطر ، آب آشامیدنی و آب دریا
  • مناسب جهت استفاده در سازه های نگهدارنده آب آشامیدنی
  • قابلیت تورم برگشت پذیر به صورت نامحدود( حتی در صورت قرار گرفتن در سیکل تری و خشکی پی در پی)
  • با حفظ حالت و عدم دفرمه شدن
  • دارای خاصیت آب بندی قوی در شرایط خیس
  • قابل نصب در مناطق با دسترسی محدود
  • عدم نیاز به قالب بندی بر خلاف واتر استاپ های سنتی مرسوم
  • کاهش ریسک عدم آب بندی لبه ها به خاطر شکل نازک این واتر استاپ
  • قابل نصب بر سطوح دندانه دار به دلیل انعطاف پذیری و نازک بودن
  • تضمین آب بندی به جهت دارا بودن قابلیت انبساط زیاد
  • انبساط اولیه با تاخیر
  • با قابلیت از دست دادن اندک آب (تحت شرایطی که سازه خشک و یا خالی از آب می شود)
  • دارای قابلیت انبساط بدون تاثیر از سیکل های تری و خشکی
  • حفظ حالت حتی هنگام مواجهه با دمای بالا ( 80 درجه سانتیگراد)
  • چسبندگی بهتر به بتن ، عبور دهی مناسب آب ، ایجاد اطمینان از وجود حداقل فاصله از لبه ها جهت ثبات مکانیکی به دلیل داشتن شیار
  • بدون نیاز به جوش دادن یا استفاده از تکه های ویژه جهت اتصال
  • قابل نصب توسط میخ ، چسب و . . .

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

سـطح بایـد قابلیـت تحمـل بـار را داشـته ،عـاری از سـنگدانه هـا ، خلـل و فـرج ، گـرد و غبـار و چسـب باشـد. مـواد سسـت موجود بر روی سـطح باید به صورت مکانیکی (سـنباده و یا سـند بالاست)از سـطح زدوده شـوند. در صورت نـم دار بـودن سـطح اسـتفاده ازAQUFIN-CJ6 / INDU-FLEX-CJ13 بلامانـع اسـت ولـی وجـود آب راکـد بر روی سـطح مجـاز نمی باشـد.

روش اعمال :

جهـت تامیـن ماکزیمـم خـواص آب بنـدی توسـط این محصـول توصیه می شـود که نوار واتـر اسـتاپ در فاصله  8CM از وجهـی کـه در مجـاورت آب قـرار دارد قـرار داده شـده و ثابـت شـود. بـرای ایـن کار چسـب را بـر سـطحی کـه باید واتـر اسـتاپ بـر آن نصـب گـردد اعمـال نمـوده و واتـر اسـتاپ قـدری به سـطح فشـار داده شـود تا چسـب از طرفین نـوار بیـرون زده شـود. بتـن ریـزی حداقـل بایـد 8 سـاعت پـس از نصـب واتر اسـتاپ انجام شـود.به عنـوان راهکار دیگـر مـی تـوان واتـر اسـتاپ را بـه وسـیله میـخ در جـای خـود ثابـت نمـود.

(حداقـل 5 میـخ در هـر متر طـول). برای همپوشـانی دادن دو نوار AQUFIN-CJ6 / INDU-FLEX-CJ13 به یکدیگر می بایسـت رعایت حداقل همپوشـانی 50mmرعایـت شـده یـا از اتصـال سـر بـه سـر اسـتفاده شـود. برای اتصال سـر به سـر می بایسـت یک تکـه واتر اسـتاپ CJ13 را بـه طـور جداگانـه طـوری بـر قطعـات بـه هـم رسـیده قـرار داد که بـا هر یـک از دو طرف همپوشـانی mm 30 برقرار شـود.

نکات مهم :

واتر استاپ را باید در جای خشک نگهداری نمود.

واتر استاپ می بایست به صورت صاف بر روی بتن نصب گردد و زیر آن نباید هیچ گونه آلودگی وجود داشته باشد.

واتر استاپ را تا زمانی که بتن ریزی صورت نگرفته باید از مواجه با رطوبت حفظ نمود.

پیش از شروع بتن ریزی باید از واتر استاپ و نصب آن بازرسی نموده و در صورتی که بیش از حد منبسط شده باشد ، تعویض گردد.

واتر استاپ برای درزهای متحرک و پیش رونده مناسب نمی باشد.