REMI-AIR–LP یـک حبـاب سـاز بتـن اسـت کـه بـرای تمـام بتـن هـای کلاس XF1 تـا XF4 بـر اسـاس آییـن نامـه EN 206 در شــرایط یــخ بنــدان و قرارگیــری در معــرض ســیکل یــخ / ذوب و نمــک هــای یــخ زدایــی مناســب مــی باشـد. مطابق : DIN EN 934–2:T5
افزودنی مایع OC17- Freeze PROTECTION به منظور تسریع در سخت شدن بتن و ملات های سیمانی در آب و هوای سرد و زمستانی مورد استفـاده قرار می گیرد. همچنین از این ماده می توان به منظور افزایش مقاومت های زودرس و اولیه بتن استفاده نمود .
REMICRETE-G650 یــک افزودنــی فــوق روان کننــده بــا کارایــی بــالا و کاهنــده آب قــوی مــی باشــد کــه بــرای سـاخت بتـن بسـیار روان بـا خاصیـت حفـظ اسـلامپ طراحـی شـده اسـت. هنگامـی کـه ایـن افزودنـی بـه مخلـوط بتــن اضافــه مــی شــود بــر روی ذرات ســیمان جــذب شــده و بــا ایجــاد خاصیــت دافعــه بســیار شــدید منجــر بــه کاهـش مقــدار آب مــورد نیـاز مخلــوط بتــن مـی گـردد.
 مــاده افزودنــی کاهنــده آب بســیار قــوی بــا کارایــی بــالا و مناســب بــرای بتــن ریــزی در آب وهــوای مختلــف بــر پایــه پلــی کربوکســیلات مــی باشــد. این مــاده بــر پایــه نســل ســوم پلیمرهــای اتــر پلــی کربوکســیلات ســدیم بــا عملکــرد بــالا اســت کــه بــه خوبــی ذرات ســیمان را پخــش کــرده و از کلوخــه شــدن آن جلوگـیــری مـی نمایـد و بدیـن ترتیـب آب اختـلاط موثرتـر عمـل خواهـد کـرد. همچنیـن ایـن محصـول حـاوی مـوادی اســت کــه رونــد کســب مقاومــت اولیــه بتــن را تســریع مــی نمایــد.
یــک افزودنــی دیرگیــر کننــده بــا خاصــــــیت فــــــوق روان کــــــنندگی قــــــوی برپایــه لیگنــو ســولفونات مــی باشــد. BETOCRETE-G3000 بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مناســب تولیــد بتــن بــا کیفیــت بــالا در آب و هــوای معتــدل و گــرم بــا کارایــی خــوب، افزایــش مقاومــت اولیــه و نهایــی بتــن تــوام بــا خاصیـت دیرگیـری بتـن جهـت امـکان انتقـال بتـن بـه فواصـل طولانـی و نیـز قابلیـت اسـتفاده از مـواد پوزولانـی ماننــد میکروســیلیس، خاکســتر بــادی و ســرباره کــوره آهــن گــدازی در بتــن مــی باشــد.
مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد کـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن را چـه در حالـت خمیری و چه پس از سـخت شـدن آن با تسـریع در زمان گیـرش و همزمان کاهـش مقـدار آب مخلـوط ، بهبـود مـی بخشـد . ایـن مـاده ضمـن کاهـش مقـدار آب اختلاط و نفوذپذیـری بتـن باعث بهبـود ظاهـر سـطح تمـام شـده مـی شـود .
افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد. مطابق : ASTM C494 Type A EN 934–2:T1, T2 ASTMC1017
 افزودنـی BETOCRETE-C18 مــاده آبـــبند کننـده کریسـتال شـونده با خواص فوق روان کنندگی ،کـه ضمـن آب بنـدی یکپارچـه بتـن در تمام جهات ، کاهنده آب قـوی و دیرگیرکننـده نیـز مـی باشـد و طـوری طراحـی شـده اسـت کـه بتـن روان آب بنـد بـا دوام بـالا و کاهنـده آب بـا بهبـود تمـام خـواص فیزیکـی و مکانیکـی آن تولیـد شـود.
یـک افزودنـی اسـت کـه بـا مکانیسـم عمـل تشـکیل کریسـتال، بتـن را حتی در W/C بالا بـه طـور دائمـی آب بنـد مـی نمایـد.