افزودنی آب بند کننده کریستال شونده
BETOCRETE–C16

یـک افزودنـی اسـت کـه بـا مکانیسـم عمـل تشـکیل کریسـتال، بتـن را حتی در W/C بالا بـه طـور دائمـی آب بنـد مـی نمایـد.

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 

 • سازه های نگهدارنده آب ، مخازن آب شرب ، تصفیه خانه های فاضلاب ، مخازن سپتیک 
 • دیوارهای حائل ، تونل ها ، سدها ، چاله آسانسورها ، پارکینگ ها ، سازه های زیر زمینی ، پایل ها و فونداسیون ها
 • بتن حجیم و بتن پیش ساخته 
 • هر جا که بتن آب بند مورد نیاز باشد.

 

 • افزودنی مایع با قدرت آب بندی کامل 
 • بدون خطر کلوخه ای شدن 
 • فعالیت دائمی
 • دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی ترک های استاتیک تا عرض 400 میکرون 
 • بهبود مقاومت نهایی بتن 
 • کاهش نفوذ یون کلراید و ممانعت از خوردگی آرماتورهای فلزی
 • قابل مصرف در نسبت W/C بالا تا 55%
 • دیسپرسیون آسان 
 • مقاومت در برابر فشار آب تا 14 بار
 • سازگار با اکثر افزودنی های بتن 
 • محدود نمودن نیاز به سیستم های آب بندی سطحی 

 

 مایع حالت فیزیکی 
رنگ بی رنگ - شفاف   مایع
1/15 g/cm3 دانسیته در 20 درجه سانتیگراد
11/5  PH
8 تا 30 درجه سانتیگراد دمای انجام فرآیند

2% وزن سیمان در W/C کمتر از 0/45 

3% وزن سیمان در W/C بیش از 0

میزان مصرف
12 ماه در بسته بندی اصلی در دمای 20 درجه سانتیگراد به دور از یخ زدگی شرایط نگهداری
 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی

 

پیــش از مصــرف BETOCRETE-C16 مــی بایســت طــرح اختــلاط بتــن مخصوصــاً نســبت آب بــه ســیمان کــه بایــد کمتــر از 0/55 باشــد کنتــرل گــردد. مــدت زمانــی کــه بتــن دارای کارایــی لازم اســت حــدود 45 دقیقــه پــس از افــزودن BETOCRETE-C16 مــی باشــد. 

اســتفاده از مــواد دیــر گیــر کننــده هنگامــی کــه ســیمان تیــپ 2 یــا 3 اســتفاده مــی شــود ، لازم اســت. پیــش از اســتفاده آزمایشــات مناســب مــی بایســت انجــام شــود. در صورتـی کـه دمـای هـوا زیـر 10+ درجـه سـانتیگراد باشـد ، ایـن محصـول را بـا نسـبت اختـلاط 1 بـه 1 بایـد بـا آب مخلـوط نمـود.

در صورت انبارش طولانی ، BETOCRETE- C16 باید کاملا هم زده شود. چنانچـه ایـن مـاده در دمـای پاییـن تـر از 8+ درجـه سـانتیگراد نگهـداری شـود ، امـکان تشـکیل کریسـتال وجـود خواهـد داشـت. در چنیـن شـرایطی بایـد ابتـدا مـاده بـه طـور کامـل هـم زده شـود تـا یکنواخـت و همگـن گـردد. این محصول را می توان به همراه آب اختلاط یا به عنوان آخرین ماده اختلاط اضافه نمود. 

 

تمیزکاری و نگهداری :

اســتفاده از آب جهــت تمیــز کــردن دســتگاه مخلــوط کننــده بتــن باعــث افزایــش طــول عمــر و کاهــش خرابــی آن مـی گـردد. 

 

نکات مهم :

 • بسته به چگونگی طرح اختلاط بتن ممکن است در بتنی که BETOCRETE-C16 در آن استفاده شده، شوره زدگی مشاهده شود.
 • دانه بندی سنگدانه های مورد استفاده در طرح اختلاط بتن می بایست پیوسته باشد. 
 • در صورت استفاده از دیگر مواد افزودنی بتن ، می بایست سازگاری این مواد با هم مورد آزمایش قرار گیرد.
 • ساخت ، بتن ریزی و پرداخت سطح تمام شده بتنی که در آن از BETOCRETE-C16 استفاده شده باید براساس آیین نامه ها و شاخص های معتبر صورت گیرد.
 • BETOCRETE-C16 خورنده نیست و اثر مخربی بر میلگردهای بتن ندارد.
 • محیط پیرامون مقطعی که مقرر است در آن از BETOCRETE-C16 استفاده شود ، باید از تاثیر این ماده محافظت گردد. 
 • ممکن است در اثر استفاده از این محصول زمان گیرش بتن دستخوش تغییر گردد. در این صورت می توان از REMITARD به عنوان موثرترین ماده افزودنی دیرگیر کننده این شرکت استفاده نمود.