افزودنی آب بند کننده کریستال شونده
BETOCRETE–C18

 افزودنـی BETOCRETE-C18 مــاده آبـــبند کننـده کریسـتال شـونده با خواص فوق روان کنندگی ،کـه ضمـن آب بنـدی یکپارچـه بتـن در تمام جهات ، کاهنده آب قـوی و دیرگیرکننـده نیـز مـی باشـد و طـوری طراحـی شـده اسـت کـه بتـن روان آب بنـد بـا دوام بـالا و کاهنـده آب بـا بهبـود تمـام خـواص فیزیکـی و مکانیکـی آن تولیـد شـود. 

 

 اختلاط:

BETOCRETE-C18 مـی بایسـت بـه آب اختـلاط و یـا بـه مخلـوط بتـن تـازه اضافـه شـود. ایـن مـاده نبایـد بطـور مسـتقیم بـه سـیمان یـا مخلـوط خشـک افـزوده گـردد. بـرای اختـلاط صحیـح بایـد از مخلـوط کـن اتوماتیـک اسـتفاده نمـود.

 

میزان مصرف:

میـزان مصـرف ایـن مـاده بـه نـوع سـیمان، طـرح اختـلاط، کیفیـت مصالـح مصرفـی، دمـای محیـط و مشـخصات فنـی طـرح بسـتگی دارد، بنابرایـن آزمـون و خطـای کارگاهـی جهـت تعییـن مقـدار مناسـب مصـرف مـی بایسـت انجـام پذیـرد. میزان مصرف تقریبی بین 2 تا 3 درصد وزن سیمان میباشد.

 

نظافت:

تمامی ابزار و تجهیزات به سادگی با آب تمیز می شوند.

 

انبارش:

درصــورت انبــارش مناســب و طبیعــی و بــدور از دماهــای بــالا و پاییــن، ایــن مــاده را مــی تــوان در بســته بنــدی اولیــه بــرای مــدت 12 مــاه نگهــداری نمــود.

 

تائیدیه ها:

BETOCRETE-C18 یـک مـاده افزودنـی آب بنـد کننـده کریسـتالی سـازگار بـا تمامـی الزامـات جـدول 9 آیــیـــن نامـه EN 934-2 مـی باشـد.

همچنیــن ایـن مــاده ســازگار بـا تمامـی الــزامات افـزودنــی فـــوق روان کنـنــده قـــوی و دیــرگـیــر کنـنــده بتـن استاندارد ASTM C-494,TYPE G و جداول 1 و 11.1 و 11.2 آئین نامه  ISO 9103 و EN 934-2 می باشد.