افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آب
BETOCRETE–A100

  افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد. 

مطابق : ASTM C494 Type A EN 934–2:T1, T2 ASTMC1017

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 ایـن مـاده پـس از اختـلاط بـا مصالـح تشـکیل دهنـده بتـن ، توسـط ذرات سـیمان جـذب شـده و منجـر بـه کـم کـردن آب اختـلاط بتـن مـی گـردد بـدون ایـن کـه کارایـی بتـن بـه طـور محسوسـی دچـار تغییـر شـود.

 • مخلوط بتن آماده
 • المان های بتنی پیش ساخته
 • کلیه سازه های بتنی اعم از استخرهای شنا ، تونل ها ، پل ها ، فونداسیون ها و . . .
 • جهت تولید بتن با کیفیت در شرایط آب و هوایی گرم 

 

 • افزایش دوام بتن
 • کاهش میزان آب با حفظ خواص کاربری
 • بهبود خواص پمپاژ
 • توانایی و قابلیت ذخیره سیمان
 • بهبود کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی بتن
 • بهبود ظاهر نهایی سطح
 • محدود کردن خطر جداشدگی ، آب انداختگی و خزش در بتن
 • قابل استفاده جهت بتن با دانسیته بالا و آب بند
 • محافظت از آرماتورها در برابر آب و نمک های محلول
 • پایه آبی ، فاقد کلراید و مواد سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • فرموله شده جهت استفاده در منطقه خاورمیانه
 • بهبود کاربری بتن و کاهش نفوذپذیری

 

حالت فیزیکی  مایع 
رنگ قهوه ای تیره
دانسیته در 20 درجه سانتی گراد    g/cm3 )0/005 +- 1/75)
هوازایی کمتر از 1% هوای اضافه موجود در بتن
میزان مصرف 0/4 تا 0/9 درصد وزن سیمان
میزان کاهش آب  10 تا 20% آب اختلاط
سازگاری  با انواع سیمان پرتلند و سایر افزودنی های بتن این شرکت
مقاومت فشاری  افزایش مقاومت فشاری اولیه و نهایی را سبب می شود
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختلاط:

BETOCRETE-A100 بایـد بـه آب اختـلاط یـا بـه صـورت مسـتقیم بـه مخلـوط بتـن اضافـه شـود. ایـن مـاده نبایـد بـه صـورت مسـتقیم بـه سـیمان یـا مخلـوط خشـک اضافـه گـردد. بـرای اختـلاط مناسـب مـی بایسـت از یـک خلاطـه اتوماتیـک اسـتفاده شـود.

در صورت استفاده بیش از حد این محصول ، زمان گیرش و کارایی بتن افزایش می یابد.

 

میزان مصرف:

مقـدار مصـرف بـه نـوع سـیمان ، طـرح اختـلاط، کیفیـت مصالـح اسـتفاده شـده ، دمـای محیـط و مشـخصات فنـی و در نهایـت بـه آزمایـش هـای انجـام شـده در محـل پـروژه بسـتگی دارد.

 

مقدار مصرف تقریبی : 0/4 تا 0/9 درصد وزن سیمان 

 

 عمل آوری :

پـس از بتـن ریـزی ، بـر اسـاس توصیـه هـای ACI ، عمـل آوری بتـن بایـد صـورت پذیـرد. بـرای ایـن منظـور مـی تـوان از مـواد افزودنـی عمـل آورنـده ایـن شـرکت نیـز اسـتفاده نمـود. 

 

تمیزکاری و نگهداری :

تمامی وسایل و تجهیزات و یا شره های مواد را می توان با آب به راحتی تمیز کرد. 

 

انبارش :

به مدت 12 ماه به دور از دماهای بسیار بالا و پایین در شرایط عادی و صحیح