افزودنی فوق روان کننده، کاهنده آب قوی و دیرگیر کننده
BETOCRETE–G3000

یــک افزودنــی دیرگیــر کننــده بــا خاصــــــیت فــــــوق روان کــــــنندگی قــــــوی برپایــه لیگنــو ســولفونات مــی باشــد. BETOCRETE-G3000 بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مناســب تولیــد بتــن بــا کیفیــت بــالا در آب و هــوای معتــدل و گــرم بــا کارایــی خــوب، افزایــش مقاومــت اولیــه و نهایــی بتــن تــوام بــا خاصیـت دیرگیـری بتـن جهـت امـکان انتقـال بتـن بـه فواصـل طولانـی و نیـز قابلیـت اسـتفاده از مـواد پوزولانـی ماننــد میکروســیلیس، خاکســتر بــادی و ســرباره کــوره آهــن گــدازی در بتــن مــی باشــد.  

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

ایــن محصــول بــه طــور موثـر آب اختـلاط بتـن را کاهـش مـی دهـد و در نتیجـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن بهبـود مـی یابـد. بـا اضافـه نمـودن BETOCRETE-G3000 بـه مخلـوط بتـن ایـن مـاده توسـط ذرات سـیمان جـذب شـده و باعـث کاهـش نیـاز مخلـوط بـه آب و افزایـش مقاومـــــت اولـــــیه و نهـــــایی بـــــتن مـی شـــود. BETOCRETE-G3000 بـر پایـه پلیمرهـای مصنوعـی خـاص و دیرگیـر کننـده هـا تحـت شـرایط کنتـرل شـده تولیـد مـی شـود.

 مناسب جهت استفاده با مواد پوزولانی 

 

 • بتن ریزی در هوای گرم
 • بتن ریزی های حجیم
 • انتقال بتن در فواصل طولانی
 • استفاده در بتن حاوی مواد پوزولانی مانند میکروسیلیس، خاکستر بادی و سرباره کوره آهن گدازی
 • بتن پیش ساخته
 • بتن ریزی اسلبها ، فونداسیون، دیوارها، ستونها، پلها

 

 • کاهش موثر آب اختلاط
 • بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی بتن
 • بهبود کارایی، بتن ریزی و خاصیت پمپ شوندگی بتن
 • کم کردن زمان و هزینه و ساده کردن بتن ریزی و تراکم بتن
 • امکان کاهش مقدار مصرف سیمان
 • کم کردن بسیار زیاد ریسک جداشدگی، جمع شدگی، آب انداختگی و خزش در بتن
 • باعث بهبود تراکم بتن می شود و میلگردهای بتن را در برابر یون های مخرب حفاظت می کند
 • پایه آبی، غیر قابل اشتعال، غیر سمی، بدون کلراید و غیر خورنده
 • بهبود ظاهر سطح تمام شده نهایی

 

ظاهر مایع قهوه ای تیره
وزن مخصوص 0/005 -+ 1/20 (g/cm3) در دمای +20c
مقدار هوا 0/5% هوای اضافی وارد بتن می شود
مقدار کلراید ندارد
زمان گیرش زمان گیرش اولیه و نهایی افزایش می یابد *
نفوذپذیری تخلخل بتن کاهش می یابد و خواص آب بندی و دوام بتن بهبود می یابد
مقدار کاهش آب اختلاط 25% آب اختلاط
سازگاری سازگار با انواع تیپ سیمان و نیز انواع افزودنی های تولیدی SCHOMBURG
چسبندگی افزایش می یابد
خواص مکانیکی تمامی خواص مکانیکی ازجمله مقاومــت فشــاری بــهبود می یابد
شرایط نگهداری 12 ماه در بسته بندی های اولیه و در دمای باالی 5+
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مقدار افزایش زمان گیرش به میزان مصرف، نوع سیمان، دما و رطوبت نسبی محیط بستگی دارد.

 

اختلاط:

BETOCRETE-G3000 بایـد بـا یـک سـوم حجـم آب نهایـی اختـلاط و یـا بلافاصلـه پـس از اضافـه نمـودن تمامـی آب بـه مخلـوط بتـن اضافـه شـود. نبایـد بطـور مسـتقیم بـه مـواد خشـک و یـا سـیمان اضافـه گـردد.

 

میزان مصرف:

مقـدار مصـرف بـه نـوع سـیمان، طـرح اختـلاط، کیفیـت مصالـح و دمـای محیـط و دیگـر الزامـات مشـخص شـده طـرح بسـتگی دارد کـه مـی بایسـت بـر اسـاس آزمایشـات کارگاهـی تعییـن گـردد. میزان مناسب مصرف این ماده بین 0/5% تا 3% وزن مصالح سیمانی می باشد.

 

استفاده بیش از حد از ماده:

در صـورت اسـتفاده بیـش از حـد از مـاده، کارایـی بتـن افزایـش یافتـه و زمـان گیـرش زیـاد خواهـد شـد، در ایـن صـورت بایسـتی از بتـن در برابـر نـور مسـتقیم خورشـید و تبخیـر آب محافظـت شـود.

 

استاندارد:

BETOCRETE-G3000 تــمامی الــزامات آیــیــن نــامه ASTM C494 تیپ G و جداول 1 و 11.1 و 11.2 آیین نامه EN 934-2 را برآورده می سازد.