تسریع کننده گیرش بتن و ملات های سیمانی
OC17–Freeze PROTECTION

افزودنی مایع OC17- Freeze PROTECTION به منظور تسریع در سخت شدن بتن و ملات های سیمانی در آب و هوای سرد و زمستانی مورد استفـاده قرار می گیرد. همچنین از این ماده می توان به منظور افزایش مقاومت های زودرس و اولیه بتن استفاده نمود .

خواص و مزایاتوصیه های مهمجدول خواصدستور العمل مصرف
  • کاهش زمان گیرش بتن
  • تسریع در فرایند هیدراسیون سیمان
  • فاقد کلراید
  • فاقد حلال
  • افزایش مقاومت های زودرس و اولیه بتن

رعایت آیین نامه ها در مورد شرایط بتن ریزی در فصل سرما الزامی است . به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در کاربرد افزودنی ضد یخ بتن، موارد ذیل بایستی رعایت شود :

مصالح مصرفی در بتن نبایستی یخ زده باشند.

دمای مصالح سنگی ، آب و سیمان مصرفی در بتن همواره باید بالاتر از 2+ درجه سانتیگراد باشد .

در صورت لزوم باید از آب گرم استفاده شود.

در هر صورت دمای مخلوط بتن تازه  بر اساس مقررات آئین نامه ها  نباید کمتر از 5+ درجه سانتیگراد باشد .

استفاده از این نوع مواد افزودنی (فارغ از نام تجاری آنها) به هیچ وجه رافع شرایط و ضوابط آئین نامه ای در ارتباط با بتن ریزی در هوای سرد و زمستان نمی باشد.

میزان آب مصرفی در بتن را تا حد امکان کاهش دهید  با استفاده از مواد افزودنی روان کننده ، ...

پس از افزودن OC17 ، روند هیدراسیون سیمان تسریع می گردد. بنابراین حمل در مسافتهای طولانی و در ظرفیت های کوچک ممکن است مقدور نباشد . بلافاصله پس از بتن ریزی یا اجرای ملات می بایست به روش های مناسب مانند استفاده از لحاف پشم شیشه و یا پوششهای پلاستیکی از بتن در برابر سرما محافظت شود . 

پایه نمک های معدنی 
ظاهر مایع به رنگ شفاف
وزن مخصوص g/cm3  1/43 دردمای 25C+
مقدار کلراید ندارد
دمای مصرفی  10- تا 25+ درجه سانتی گراد
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم 

 

 

 

 

 

 

اختلاط:

OC17-Freeze PROTECTION می تواند با مقدار مصرف مناسب به آب مخلوط بتن اضافه شود و یا بطور همزمان با آب به داخل میکسر افزوده گردد.

 

میزان مصرف:

مقـدار مصـرف در مخــلوط بتــن تـازه حداکثـر 1% وزن سیــمان (نیـم کیلوگـرم بـه ازای هـر پاکـت سـیمان 50 کیلوگرمـی) و در ملات سـیمانی معـادل 2% وزن سـیمان در مخلـوط (یـک کیلوگـرم بـه ازای هـر پاکـت سـیمان 50 کیلوگرمـی) مـی باشـد .

 

انبارش:

OC17- FREEZE PROTECTION در جاهای خشک و خنک ( بالاتر از 5+ درجه سانتیگراد) و حداکثر تا 24 ماه در بسته بندی های باز نشده می تواند نگهداری شود.