حباب ساز بتن
REMI–AIR–LP

  REMI-AIR–LP یـک حبـاب سـاز بتـن اسـت کـه بـرای تمـام بتـن هـای کلاس XF1 تـا XF4 بـر اسـاس آییـن نامـه EN 206 در شــرایط یــخ بنــدان و قرارگیــری در معــرض ســیکل یــخ / ذوب و نمــک هــای یــخ زدایــی مناســب مــی باشـد. 

مطابق : DIN EN 934–2:T5

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

جهـت بتـن هـای در معـرض یـخ بنـدان ، سـیکل هـای یـخ و ذوب ، نمـک هـای یـخ زدایـی و . . . در :

جـاده هـا ، پـل هـا ، سـازه هـای نگهدارنـده آب ، مـوج شـکن هـا ، قطعـات پیـش سـاخته و . . . 

  • افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی و نمک های یخ زدایی جهت بتن با کلاس های XF1 تا XF4
  • ایجاد حباب های ریز هوا تا 200 میکرون
  • پخش یکنواخت حباب ها در ماتریس
  • کاربری ، پیوستگی و قابلیت پمپاژ بهتر
  • عدم تاثیر منفی بر هیدراسیون سیمان
  • افزایش دوام در محیط های سرد و سیکل های یخ و ذوب به دلیل کاهش پوسته شدن سطح 

 

حالت فیزیکی مایع
رنگ مایل به زرد
پایه  رزین
دانسیته در 20+ سانتی گراد g/cm31
میزان مصرف 0/2 تا 1/1 درصد وزن سیمان
شرایط نگهداری به مدت 12 ماه در بسته بندی اولیه در دمای 20+ درجه سانتیگراد به دور از یخ زدگی و باز کردن بسته اصلی 
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

اختلاط:

بهتریــن روش اســتفاده از (REMI-AIR(LP اضافــه نمــودن آن بــه آب اختــلاط بتــن یــا اضافــه کــردن آن بــه بتــن آمـاده مـی باشـد. در هـر صـورت ایـن مـاده مـی بایسـت قبـل از افزودنـی هـای دیگـر اضافـه گـردد. زمـان دقیـق اختـلاط بـرای هـر مـورد مـی بایسـت مشـخص گـردد و بـه دلیـل انـرژی بیشـتر مـورد نیـاز بـرای فعـال شـدن مـاده افزودنـی حبـاب سـاز ، زمـان اختـلاط نسـبت بـه بتـن هـای دارای طـرح اختـلاط معمولـی ، بیشـتر مـی باشـد. پیـش از اسـتفاده از ایـن محصـول ، بایـد آزمایشـات مناسـب بـر اسـاس اسـتانداردهای معتبـر انجـام شـود. در صـورت اسـتفاده از مـواد افزودنـی دیگـر بایـد سـازگاری ایـن مـاده بـا آن هـا طـی آزمایشـاتی تاییـد گـردد.

تاثیـر (REMI-AIR(LP در صـورت اسـتفاده از مـواد افزودنـی حبـاب زدا و ضـد کـف کاهـش مـی یابـد.

 

 میزان مصرف:

مقـدار دقیـق مصـرف ایـن مـاده بـه واکنـش پذیـری سـیمان و روش اجـرای بتـن بسـتگی دارد. ایـن مقـدار مـی بایسـت بـا آزمـون و خطـا مشـخص گـردد. در شـرایط آب و هوایـی سـرد و معتـدل مقـدار مصـرف ایـن مـاده بایـد کاهـش یابـد. مقدار مصرف تقریبی این محصول 0/2 تا 1/1 درصد وزن سیمان می باشد.

 

تمیزکاری و نگهداری :

استفاده از آب جهت تمیز کردن دستگاه مخلوط کننده بتن باعث افزایش طول عمر و کاهش خرابی آن می گردد.