فوق روان کننده بسیار قوی با کارایی بالا و دیرگیر
REMICRETE–G650

REMICRETE-G650 یــک افزودنــی فــوق روان کننــده بــا کارایــی بــالا و کاهنــده آب قــوی مــی باشــد کــه بــرای سـاخت بتـن بسـیار روان بـا خاصیـت حفـظ اسـلامپ طراحـی شـده اسـت. هنگامـی کـه ایـن افزودنـی بـه مخلـوط بتــن اضافــه مــی شــود بــر روی ذرات ســیمان جــذب شــده و بــا ایجــاد خاصیــت دافعــه بســیار شــدید منجــر بــه کاهـش مقــدار آب مــورد نیـاز مخلــوط بتــن مـی گـردد. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 بدین ترتیـب مقاومـت اولیه و نهایـی بتن افزایش یافــته و خـواص فیزیــکی و شیمــیایی آن بهبــود مـی یابـد. ایـن مـاده بـا ایجـاد تعویـق در زمـان گیـرش، باعث حفظ اسـلامپ شــده و حمــل بتــن در فواصــل طولانــی را ممکــن مــی ســازد. پایــه ایــن محصــول ترکیبــی از پلــی کربوکســیلات و پلیمرهـای سـنتتیک مـی باشـد. 

REMICRETE-G650 عمدتا در موارد ذیل استـفاده می شود:

 • بتن خود متراکم(SCC)
 • بتن ساخته شده با قالب لغزان
 • بتن آماده، در جاهایی که نیاز به حمل بتن در فواصل طولانی است
 • بتن ریزی در هوای گرم
 • بتن ریزی های حجیم
 • بتن ریزی دال ها، پل ها، تونل ها
 • بتن های با مقاومت بالا در جاهایی که بتن با کارایی بالا، بتن ریزی و تراکم آسان و رسیدن به سطح تمام شده مناسب مورد نیاز باشد
 • بتن های دارای پوزولان و افزودنی های معدنی

 

 • کاهش موثر میزان آب مورد نیاز مخلوط بتن تا 40%
 • بهبود کارایی، بتن ریزی و خاصیت پمپ شوندگی
 • ممکن ساختن حمل بتن در فواصل طولانی با ایجاد تاخیر در گیرش سیمان
 • بتن ریزی و تراکم آسان (کاهش زمان تراکم)
 • امکان صرفه جویی در مصرف سیمان
 • بهبود سطح تمام شده
 • بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی بتن
 • کاهش ریسک جداشدگی، آب انداختگی، جمع شدگی و خزش بتن
 • تولید بتن با تراکم بیشتر و نفوذ پذیری کمتر و محافظت از میلگردها در برابر نمکهای مهاجم
 • پایه آب، غیر قابل اشتعال، غیر سمی، بدون کلراید و غیر خورنده

 

ظاهر مایع به رنگ قهوه ای تیره
وزن مخصوص 0/5 +-1/2 (g/cm3)
هوازایی حداکثر 0/5%
مقدار کلراید ندارد
زمان گیرش هر دو زمان گیرش اولیه و نهایی بتن افزایش می یابد، مقدار این افزایش به مقدار مصرف و طرح اختالط بستگی دارد.
نفوذ پذیری تخلخل بتن کاهش و نتیجتا خواص آب بندی و دوام آن افزایش می یابد.
مقدار کاهش آب اختلاط تا 40%
سازگاری این ماده با تمام تیپ های سیمان از جمله سیمان مقاوم در برابر سولفات سازگاری دارد. همچـنین ایـن مـاده با دیـگر افزودنی های شرکت شومبرگ سازگار می باشد.
چسبندگی منجر به افزایش چسبندگی بتن و کاهش ریسک جداشدگی سنگدانه ها می گردد. 
خواص مکانیکی تمامی خواص مکانیکی، مقاومت فشاری اولیه و نهایی، مقاومت خمشی و مقاومت کششی بتن افزایش می یابد.
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلاط:

REMICRETE-G650 بایــد بــه آب اختــلاط اضافــه شــود یــا اینکــه مســتقیما بــه بتــن افــزوده گــردد. ایــن مــاده نبایـد بـه سیــمان خــشک یـا مخــلوط خشـک اضـافــه شـود. بــرای نتیجـه گیـری مناسـب اسـتفاده از یک مخلـوط کن اتوماتیـک ضـروری اسـت.

 

میزان مصرف:

مقـدار مصـرف بـه نـوع سـیمان، طـرح اختـلاط، کیفیـت مصالـح و دمـای محیـط و دیگـر الزامـات مشـخص شـده در طـرح بسـتگی دارد کـه مـی بایسـت بـر اسـاس آزمایشـات کارگاهـی تعییـن گـردد. میـزان مناسـب مصـرف ایـن مـاده بیـن 0/2% تـا 2% وزن مصالـح سـیمانی مـی باشـد.

 

مصرف بیش از حد:

در صـورت اسـتفاده بیـش از حـد از ایـن مـاده، کارایـی بتـن افزایـش یافتـه و زمـان گیـرش زیـاد خواهـد شـد. در ایـن صـورت بایسـتی از بتـن در برابـر نـور مسـتقیم خورشـید و تبخیـر آب محافظـت بعمـل آیـد.

 

عمل آوری:

عمـل آوری مـی بایسـت مطابـق بـا توصیـه هـای اسـتانداردهای معتبـر باشـد. از محصـولات سـری REMICURE نیـز میتـوان جهـت عمـل آوری بتـن اسـتفاده نمـود.

 

نظافت:

شستشوی دستگاه مخلوط کن و تجهیزات در تماس با این افزودنی به آسانی با آب میسر است.

 

انبارش:

REMICRETE-G650 را مـی تـوان بـرای مـدت 12 مـاه در ظـروف در بسـته اولیـه نگهـداری نمـود. ایـن افزودنـی بایـد در محیـط خشـک و بـه دور از یـخ زدگـی و در دمـای بیـن 5+ تـا 35+ درجـه سـانتیگراد نگهـداری شـود.

 

ایمنی:

 • این ماده غیرسـمی، غیر قابل اشـتعال و غیر خـورنده است.
 • در صورت تماس با پوست باید با آب شستشو شود.
 • برای معدوم کردن این ماده باید از ضوابط بهداشت و ایمنی منطقه ای پیروی گردد.

 

تاییدیه ها:

REMICRETE-G650 سازگار با تمامی الزامات ASTM C-494, TYPE G و جداول 1 و 11.1 و 11.2 استاندارد EN 934-2 می باشد.