فوق روان کننده قوی، با عملکرد بالا
REMICRETE– SP35

 مــاده افزودنــی کاهنــده آب بســیار قــوی بــا کارایــی بــالا و مناســب بــرای بتــن ریــزی در آب وهــوای مختلــف بــر پایــه پلــی کربوکســیلات مــی باشــد. این مــاده بــر پایــه نســل ســوم پلیمرهــای اتــر پلــی کربوکســیلات ســدیم بــا عملکــرد بــالا اســت کــه بــه خوبــی ذرات ســیمان را پخــش کــرده و از کلوخــه شــدن آن جلوگـیــری مـی نمایـد و بدیـن ترتیـب آب اختـلاط موثرتـر عمـل خواهـد کـرد. همچنیـن ایـن محصـول حـاوی مـوادی اســت کــه رونــد کســب مقاومــت اولیــه بتــن را تســریع مــی نمایــد.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 • بتن آماده
 • بتن پیش ساخته و پیش تنیده
 • بتـن های با مقاومـت بالا با کاهش و یا حــذف احتمال جداشدگی سنگدانه ها وآب انداختن بتن
 • قابلیت بتن ریزی در شرایط آب وهوایی گرم (با افزایش میزان مصرف ماده)
 • ساخت بتن خود تراکم (scc)
 • ساخت انواع مقاطع بتنی مانند عرشه پل، سقف، تیر، کف های بتنی و ...
 • انتقال بتن در مسافت های طولانی
 • کاهش مقدار آب مورد نیاز مخلوط بتن تـا 35%
 • امکان صرفه جویی در مصرف سیمان
 • خواص خود تراکمی عالی برای بتن
 • افزایش مقاومت های اولیه و زودرس
 • کاهش شدید و یا حذف احتمال جداشدگـی سنگدانه ها و آب انداختگی و خزش در بتن
 • افزایش چسبندگی مخلوط
 • بهبود دوام و کاهش نفوذپذیری بتن
 • کاهش نرخ کربناسیون بتن
 • بهبود سطح تمام شده
 • فاقد کلراید و نیترات

حالت ظاهری ماده مایع شفاف
دانسیته 1/07-1/09 (g/cm3)  در دمای 20C+
هوازائی 0/5 %
کلراید ندارد
نفوذپذیری افزایش مقاومت بتن در برابر نفوذ آب و نمکهای محلول
میزان کاهش آب 25%-35%
سازگاری سازگار با تمام تیپ های سیمان پرتلند، شامل سیمان ضد سولفات و نیز با تمامی محصوالت افزودنی شومبرگ( در صورتیکه هر کدام جداگانه به مخلوط اضافه شوند. )
خواص مکانیکی کلیه خواص مکانیکی شامل مقاومت فشاری اولیه و نهائی، مقاومت خمشی و کششی بتن افزایش می یابد. 
چسبندگی چسبندگی ماتریس بتن افزایش می یابد.
شرایط نگهداری 18 ماه از زمان تولید و در شرایط مناسب
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلاط:

جهـت حصـول بهتریـن نتیجـه، بطور کلـی بایسـتی مـاده REMICRETE-SP35 بـه همـراه آب اختلاط بـه مخلـوط بتـن اضافـه شـود.این مـاده نبایـد بطـور مستقیــم بـه سـیمان و مصالـح خشـک اضافه گـردد و همـواره باید بـه مخلوط تر افزوده شـود.

 

میزان مصرف:

مقـدار مصـرف ایـن مـاده بـر اسـاس طـرح اختلاط ، نـوع و مقـدار سـیمان، کیفیـت مصالـح مـورد اسـتفاده در بتـن، دمـای محیـط و مشـخصات فنـی طـرح تعییـن مـی شـود . بنابراین جهـت تعیین دقیـق مقدار مصـرف، انجام آزمایشـات کارگاهـی ضـروری اسـت. بـه طـور تقریبـی مقـدار مصـرف ایـن مـاده بیـن 0/3% تـا 2 % وزن سـیمان مـی باشـد.

 

عمل آوری :

پـس از بتـن ریـزی ، عمـل آوری آن بـا تمهیـدات مناسـب مــی بایــست انـجــام پـذیـــرد. بـــرای ایــن منظــــور مـی تــوان از مـحـصــولات ســــری REMICURE اسـتفاده نمـود.

 

انبارش:

18 ماه در شرایط نرمال و بدور از نور مستقیم خورشید و دماهای بسیار بالا و پایین

 

استاندارد ها :

REMICRETE-SP35 یک ماده افزودنی شیمیایی کاهنـده آب بسـیـار قوی مــطابــق با الــزامــات آئـیــن نامــه ASTMC-494TypeF و ASTM C-1017 و جداول 1 و 11.1 و 11.2 آئین نامه EN 934-2 می باشد.

 

نکات مهم :

 • ماده REMICRETE-SP35 پایـــه آبـی، غیرسمی، غیر قابل اشتعال و فاقد ترکیبات مضـر است .
 • هر گونه آغشتگی پوست به این ماده به سادگـی با آب معمولی قابل شستشو است.