ماده افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب بتن
BETOCRETE–E100

مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد کـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن را چـه در حالـت خمیری و چه پس از سـخت شـدن آن با تسـریع در زمان گیـرش و همزمان کاهـش مقـدار آب مخلـوط ، بهبـود مـی بخشـد . ایـن مـاده ضمـن کاهـش مقـدار آب اختلاط و نفوذپذیـری بتـن باعث بهبـود ظاهـر سـطح تمـام شـده مـی شـود .

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 BETOCRETE-E100 بـر پایـه پلیمرهایـی بـا کارایـی بـالا مـی باشـد کـه با پخـش مناسـب ذرات سـیمان در مخلـوط ، باعـث عملکـرد مؤثرتـر آب اختلاط می شـود .  BETOCRETE-E100 شـامل مـوادی اسـت کـه ضمـن تسـریع در گیـرش اولیـه و نهایـی ، مقاومـت اولیـه بتـن را افزایـش مـی دهد.

BETOCRETE-E100 جهت استفاده در موارد ذیل به کار می رود :

 • بتن ریزی در هوای سرد
 • بتن سازه ای و غیر سازه ای
 • بتن ریزی در بزرگراه ها
 • لوله ها و بلوکهای بتنی
 • بتن پیش ساخته و پیش تنیده
 • پل ها ، سقف ها ، تیرها ، کف ها و ...
 • تمام بتن ریزیهایی که قالب برداری سریع و یا بارگذاری زود هنگام بر روی بتن مدنظر می باشد .

 

 • افزایش کارایی ضمن کاهش مقدار آب اختلاط
 • امکان کاهش عیار سیمان بتن
 • تسریع در گیرش اولیه و نهایی بتن
 • افزایش مقاومت اولیه بتن
 • کاهش ریسک جداشدگی سنگدانه ها ، آب انداختگی و خزش بتن
 • بهبود ظاهر سطح تمام شده بتن
 • افزایش دوام بتن و کاهش نفوذ پذیری آن
 • پایه آبی ، غیرقابل اشتعال ، غیر سمی
 • فاقد کلراید و نیترات
حالت فیزیکی مایع 
رنگ قهوه ای تیره
دانسیته در دمای +20C 0/05 +- 1/19 g/cm3
هوای محبوس  0/5 % هوای اضافی وارد می کند .
زمان گیرش هر دو زمان گیرش اولیه و نهایی را تسریع می بخشد .
سازگاری BETOCRETE-E100 با تمامی تیپ های سیمان پرتلند و کلیه افزودنی های شرکت SCHOMBURG در صورتیکه به طور جداگانه اضافه شوند ، سازگار است .
میزان کلراید  ندارد .
مشخصات مکانیکی تمامی مشخصات مکانیکی بتن از جمله مقاومت فشاری اولیه و نهایی ، مقاومت خمشی و مقاومت کششی افزایش می یابد .
میزان کاهش آب تا 15% مقدار آب اختالط را کاهش می دهد و دوام بتن نیز افزایش می یابد .
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلاط :

مقدار مورد نیاز این ماده افزودنی در مخلوط بتن باید بطور دقیق توزین شود و بطور معمول BETOCRETE-E100 باید همراه آب اختلاط به مخلوط بتن اضافه شود تا بهترین نتیجه حاصل گردد و نباید بطور مستقیم به مصالح خشک افزوده شود . این ماده همواره بایستی به مخلوط تر اضافه گردد . مصرف بیش از اندازه این ماده به کارایی بالاتر ، افزایش مقدار هوای محبوس در مخلوط و تسریع بیشتر در گیرش بتن منجر خواهد شد .

 

میزان مصرف:

مقدار مصرف به طرح اختلاط ، نوع و مقدار سیمان ، کیفیت مصالح مصرفی ، دمای محیط و مشخصات فنی ویژه طرح بستگی دارد . بنابراین جهت تعیین میزان دقیق مصرف ، آزمایشات کارگاهی باید انجام پذیرد . بازه مقدار مصرف این ماده بین 0/6 % تا 3% وزن سیمان می باشد .

 

عمل آوری :

پس از بتن ریزی ، عمل آوری بتن بایستی با تمهیدات مناسب انجام شود . بدین منظور می توان از افزودنی Remicure استفاده نمود .

 

انبارش :

BETOCRETE-E100 بایستی در شرایط طبیعی و به دور از دمای بالا و نور مستقیم خورشید نگهداری شود . در صورت نگهداری این ماده در شرایط مناسب ، تا 24 ماه پس از زمان تولید آن قابل مصرف می باشد .

 

تمیزکاری :

ابزار آلات و تجهیزات مورد مصرف با آب معمولی قابل تمیز کردن می باشد .

 

ایمنی و بهداشت :

BETOCRETE-E100 پایه آبی ، غیرقابل اشتعال ، غیر سمی و بدون هیچ گونه مواد محتوی می باشد .

در صورت تماس با پوست با آب ولرم پاک شود .

برای معدوم کردن این مواد از قوانین محلی استفاده شود . 

 

استانداردها :

مشـخصات مـواد افزودنـی زودگیـر کننـده و کاهنـده آب بتـن مطابـق بـا تمامـی ملزومـات جـداول 1 و 12 آییـن نامـه EN 934-2 و نیز نوع E آئین نامه  ASTM C - 494