×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
گـروت Grout- RB نوعـی مـات ترمیمـی و گـروت پرکننـده سـه جزئـی اپوکسـی پلـی آمیـن بـا گیـرش سـریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت Grout- RB کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد C881 ASTM و E1512 ASTM را دارا میباشـد و بـرای کاشـت و همپوشـانی میلگردهـا در کـف سـازه هـای بتنـی مصـرف میشـود. ایـن محصـول 100 %جامـد بـوده و مـواد جامـد آن طـوری انتخـاب شـده انـد کـه اعمـال آن در مکانهایـی کـه اعمـال پرایمـر و یـا گـروت بـرای نفـوذ در بتـن و محکـم نمـودن زیـر بنـا الزامـی اسـت و یـا در شـرایطی کـه بتـن بـه تنهایـی اسـتحکام مـورد نیـاز را نـدارد ، مناسـب باشـد.
گــروت MB-GROUT نوعــی مــات ترمیمــی و پرکننــده ســه جزئــی اپوکســی پلــی آمیــن بــا گیــرش ســریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت MB-GROUT کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد P606 بـرای محکـم نمـودن پایـه هـای سـبک قابـل نصـب در سـنگفرش بتنـی فرودگاههـا ، مسـیر عبـور ماشـین و بانـد فـرود هواپیمـا را دارا مـی باشـد. ایـن محصـول100 % جامـد بـوده و مـواد جامـد آن طـوری انتخـاب شـده انـد کـه اعمـال آن در مکانهایـی کـه اعمـال پرایمـر و یـا گـروت بـرای نفـوذ در بتـن و محکـم نمـودن زیـر بنـا الزامـی اسـت و یـا در شـرایطی کـه بتـن بـه تنهایـی اسـتحکام مـورد نیـاز را نـدارد ، مناسـب باشـد.
ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2 مـات نـرم پایـه سـیمانی اصـاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـاط بـا آب آمـاده مصـرف مـی باشـد.
ASOCERT-IM مـات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود.
ملات نرم پایه سیمانی است که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد.
ملات نرم پایه سیمانی بوده که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد.