×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

خمیر کاشت میلگرد اپوکسی
RB–GROUT

گـروت Grout- RB نوعـی مـات ترمیمـی و گـروت پرکننـده سـه جزئـی اپوکسـی پلـی آمیـن بـا گیـرش سـریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت Grout- RB کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد C881 ASTM و E1512 ASTM را دارا میباشـد و بـرای کاشـت و همپوشـانی میلگردهـا در کـف سـازه هـای بتنـی مصـرف میشـود.

ایـن محصـول 100 %جامـد بـوده و مـواد جامـد آن طـوری انتخـاب شـده انـد کـه اعمـال آن در مکانهایـی کـه اعمـال پرایمـر و یـا گـروت بـرای نفـوذ در بتـن و محکـم نمـودن زیـر بنـا الزامـی اسـت و یـا در شـرایطی کـه بتـن بـه تنهایـی اسـتحکام مـورد نیـاز را نـدارد ، مناسـب باشـد.

مصارف:

نصب و تثبیت قطعات فلزی، بتنی و سنگی

کاشت میلگرد و انکربولت

خواص و مزایا :

گیرش سریع

سه جزئی موجود در بسته بندی های متناسب با هم

استحکام بالا

چسبندگی عالی به بتن و فولاد

مقاومت بالا در برابر سایش ، خراش و بارهای مکانیکی

مقاومت کششی و خمشی بالا

دارای خاصیت خود متراکم شوندگی

روانی مخلوط گروت

قابل اعمال بر روی سطوح افقی و عمودی

مقاوم در برابر آب و محلولهای شیمیائی

مقاوم در برابر تغییرات فیزیکی

ماندگاری طولانی مدت

دستورالعمل مصرف :

مقاطع اجرا باید خشک و عاری از هر گونه چربی، رطوبت، گرد و غبار، زنگ زدگی، ذرات سست و ناپایدار باشد. سطح تماس آرماتورها باید زنگ زدایی شوند.

ابتدا دو جزء A و C را به وسیله همزن برقی تا حصول اطمینان از اختلاط کامل(حدود 3 دقیقه) مخلوط نمایید. سپس جزء B را به مخلوط C+A افزوده و مجدداً عمل اختلاط را تا حصول مخلوطی همگن ادامه بدهید.

مخلوط آماده C+B+A را در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه در حفره ها به صورت ریزشی ریخته و آرماتورها را در داخل حفره ها قرار بدهید و با چرخانیدن آرماتور از تماس کامل سطوح آرماتور با خمیر کاشت میلگرد اطمینان حاصل بفرمایید.

نکات مهم :

واکنش اجزاء سازنده از نوع گرمازا می باشد. در محیط های گرم مخلوط اجزاء سازنده با سرعت بیشتری سخت می شوند.

توصیه :

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود و اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت.

قبل از برگشت به سرویس شرایط محصول را بررسی کرده و از گیرش کامل آن اطمینان حاصل کنید.

اجـزاء مایـع سـازنده مـاده کاشـت آرماتـور قابـل اشـتعال هسـتند. هرگـز ایـن اجـزاء را در مجـاورت منابـع گـرم و شـعله قـرار ندهیـد.

در مناطـق سـرد اجـزاء سـازنده مـاده کاشـت آرماتـور سـفت مـی شـوند لـذا توصیـه مـی شـوند 3 سـاعت قبـل از مصـرف اجـزاء سـازنده را در دمـای اتـاق قـرار بدهیـد.

هرگز برای رقیق نمودن این ماده از حلال استفاده نفرمایید.

موارد ایمنی :

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت، دســت و ســایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینکهـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اســپری بــا چشــم الزامــی اســت.

انبارداری :

نگهـداری محصـول از یکسـال در ظـروف در بسـته بـدور از گرمـای شـدید ، یـخ زدگـی و رطوبـت امکانپذیـر اسـت. مـی تـوان از گرمکـن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمـود.