×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ملات ترمیمی نرم - ریزدانه
INDUCRET-BIS 1/6

ملات نرم پایه سیمانی بوده که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد.

  مصارف :

 • به عنوان ملات ترمیمی جهت ترمیم و نگهداری سطوح بتنی افقی ، عمودی و بالا سری بسیار مناسب است سطوح در معرض بارهای دینامیکی نظیر سطوح تحت ترافیک ، دست اندازها ، زیر سقف ها
 • مطابق استاندارد OS , SIB-ZTV برای پر کردن حفراتی به عمق 6 -1 میلیمتر و با اندازه ذرات حداکثر 5/0 میلیمتر 

خواص و مزایا :

 • نفوذ ناپذیر در برابر آب
 • قابلیت عبور دادن بخار آب
 • قابل مصرف جهت سطوح عمودی و افقی
 • مقاوم در برابر نمک های یخ زدائی
 • مصرف بسیار آسان
 • ممانعت در برابر نفوذ CO2
 • بدون جمع شدگی و ترک حتی تحت تاثیر بارهای دینامیکی
 • مقاوم در برابر کربوناسیون

دستورالعمل مصرف :

اختلاط :

درصد اختلاط  جهت حصول ملات ایده آل به ترتیب زیر می باشد:

25 کیلوگرم INDUCRET-BIS 1/6 با 5/25 -5 لیتر آب 

 

مقـدار 80 %از آب را داخـل ظـرف تمیـز ریختـه سـپس INDUCRET-BIS 1/6  را بـه طـور پیوسـته و ضمـن این که محتویـات ظـرف توسـط میکسـر مناسـب بـا دور حـدوداً rpm 300 در حـال هـم خوردن اسـت بـه آب اضافـه نموده و بمـدت 5 - 3 دقیقـه تـا رسـیدن بـه مخلـوط یکنواخت و بـدون کلوخه هـم بزنید.

سـپس باقیمانـده آب مذکـور را بـه مـواد اضافـه کـرده و بـرای حداقـل 2 دقیقـه هـم زنیـد. سـپس کمی صبـر کرده و مخلـوط دوبـاره هم زده شـود.

ضمنـاً توجـه بـه ایـن نکتـه ضروریسـت کـه تنهـا میزانـی از مـواد کـه در زمـان های قید شـده قابـل مصـرف و اعمال * برای مقادیر بیشتر استفاده از خلاطه الزامی است. هسـتند مـی بایسـت آمـاده گردند.

آماده سازی سطح : ایـن محصـول را مـی بایسـت بـر سـطوح بتنـی تمیـز و عـاری از آلودگـی هایـی نظیـر روغـن ، رنـگ و مواد پـوک اعمال نمود.

جهـت اعمـال بـر سـطوح نـرم و محکـم ابتدا باید سـطح مورد نظر توسـط ابزار مناسـب زبر گـردد ، سـطوح کثیف پیش از اعمـال 6/1 BIS –INDUCRET توسـط شـات بلاست و یـا واتـر بلاست بـا فشـار بـالا آمـاده سـازی و تمیـز گردنـد. توجـه بـه ایـن نکتـه ضروریسـت کـه سـطح پیـش از اعمـال 6/1 BIS –INDUCRET مـی بایسـت مرطـوب و خیـس باشد.

اعمال دستی :

1/6   INDUCRET بر سطح آماده سازی شده تا حصول ضخامت مورد نظر اعمال شود. خلـل و فـرج موجـود در سـطح ابتـدا بـا اسـتفاده از مالـه پر شـود. در بازه های زمانی مشـخص سـطح باید صـاف گردد و ایـن کار نبایـد بـا قلـم مـوی خیـس یـا مالـه خیـس انجـام پذیـرد. بـرای رسـیدن به یک سـطح بـدون خلل و فـرج از یک اسـفنج خشـک اسـتفاده شود.

اعمال با اسپری : جهـت اسـتفاده از اسـپری مـی بایسـت سـطح نـم دار یـا خیـس باشـد و بهتـر اسـت از یـک میکسـر بـه همـراه پمـپ اسـتفاده شـود. بـرای رسـیدن به سـطحی یکنواخـت توصیه می شـود از کمپرسـور صنعتی اسـتفاده گـردد. (حداقل 4 مترمکعـب هـوا / 4 تـا 5 بـار فشـار)

اعمال مواد : مـواد از دهانـه اسـپری بایـد بـه صـورت دوار و یکنواخـت خـارج شـود. بـا اعمـال اولین لایه می بایسـت کلیـه منافذ، کرموشـدگی هـا و فضاهـای خالـی پشـت آرماتورهـا پـر و تسـطیح شـوند. لایه دوم بایـد طـوری اعمـال شـود کـه در جهـت رسـیدن بـه ضخامـت مـورد نظر کافی باشـد و در پایان کار سـطح با اسـتفاده از ابزاری مناسـب تسـطیح شـود.

تجهیزات مورد نیاز: ماله، لیسه فلزی ، کاردک

عمل آوری و محافظت :

سـطح پـس از اعمـال حداقـل بـرای یـک روز بایـد محافظـت گـردد و بـه طـور مکـرر مرطـوب شـود تا از خشـک شـدن پیـش از موعـد آن در اثـر تابـش مسـتقیم آفتـاب پیشـگیری شـود.

نواحـی کـه بـر آن هـا ملات اعمال شـده اسـت می بایسـت با اسـتفاده از روش هـای مناسـب نظیر اسـپری آب ، کنف پیچـی و . . . محافظـت گردنـد تـا از تبخیـر سـریع آب جلوگیری شـود.

ایمنی و سلامت :

1/6 BIS-INDUCRET حـاوی سـیمان اسـت ، بنابرایـن در مقابـل آب واکنـش قلیایـی می دهد. لذا بایـد از تماس آن با چشـم و پوسـت دسـت ممانعت نموده و در صورت تماس با آب فراوان شستشـو داده و به پزشـک مراجعه شـود.

توصیه های ویژه :

 • پیش از اعمال این محصول ، شرایط سطح باید توسط متخصص ارزیابی شود.
 • نواحی که این محصول بر آن ها اعمال می شود باید به روش مناسب محافظت گردد.
 • با ایجاد پوشش مناسب سطح در برابر باران محافظت گردد.
 • دمای پایین تر از 20 +درجه سانتیگراد باعث افزایش زمان گیرش و دمای بالاتر از 20 +درجه سانتیگراد باعث کاهش آن می گردد.
 • برای اختلاط از آب تازه می بایست استفاده نمود. برای بالا بردن کارپذیری ملات نمی توان از آب اضافی استفاده کرد. زیرا این کار باعث ایجاد افت چسبندگی می گردد.