×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ملات ترمیمی، پوشش ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی
(ASOCRET-KS/HB(INDUCRET- BIS 0/2

ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2 مـات نـرم پایـه سـیمانی اصـاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـاط بـا آب آمـاده مصـرف مـی باشـد.

 مصارف :

ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2 در عملیـات ترمیمـی بتـن بـه منظـور حفاظـت از خوردگـی آرماتورهـا و همچنیـن بـه عنـوان پرایمـر و لایه واسـط چسـبندگی بـر سـطح بتـن و مـات بـه کار مـی رود.

ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2یــک سیســتم ترمیــم کننــده بتــن مــی باشــد کــه در تکامــل بــا محصــول INDUCRET-BIS 5/40 بــه کار بــرده مــی شــود.

خواص و مزایا :

  • اعمال آسان، حتی بر سطوح عمودی و بالاسری
  • مانع نفوذ آب
  • مقاوم در برابر صابونی شدن
  • مقاوم در برابر نمکهای یخ زدائی
  • بدون ترک ، با میزان جمع شدگی( shrinkage )کم تحت بارهای دینامیکی
  • حداکثر اندازه ذرات 5/0 میلیمتر

 

دستور العمل مصرف:

آماده سازی سطح :

پیـش از اعمـال ASOCRET/INDUCRET سـطح آرماتـور های عریان باید مطابق اسـتاندارد 4-12944 ISO EN DIN زنـگ زدائـی شـده و آمـاده سـازی بـه روش سندبلاست تـا درجـه 1/2 SA2 انجـام شـود. سـطح فلـز باید عـاری از هر گونـه گـرد و غبار و چربی باشـد.

سـطوح سـیمانی بایـد محکـم و بـا قابلیـت تحمل بار بوده و شـره سـیمان، ذرات سسـت یـا عواملی که منجـر به کاهش چسـبندگی می شـوند(مانند روغن، چربی ، رنگ و سـایر ناخالصی ها) ، از سـطح پاک شـوند. سـطح باید کمی مرطوب شـود. آمـاده سـازی سـطح توسـط واتـر جـت ، سـاب یـا اسـکراچ انجـام مـی شـود. مقاومـت پیونـدی بایـد به حداقل میزان N/MM 1/5 برسد .

اختلاط :

جهت تهیه لایه ضد خوردگی:

(25 کیلوگرم پودر INDUCRET با 75/5 - 5/5 لیتر آب، 25 کیلوگرم پودر ASOCRET با 4 لیتر آب )

جهت تهیه پرایمر:

(25 کیلوگرم پودر INDUCRET با 5/7-25/7 لیتر آب، 25 کیلوگرم پودر ASOCRET با 5/4 لیتر آب )

اختلاط توسـط همـزن مناسـب(بـا حداکثـر دور rpm 300 )بـرای مـدت زمـان حـدود 3 تـا 5 دقیقـه انجـام شـده تـا مخلوطـی کام ً لا یکنواخـت و فاقـد کلوخـه بدسـت آیـد. پـس از 2 دقیقه مجـدداً برای مـدت کوتاهی همزده شـود. در هـر مرحلـه اختلاط، تنهـا میزانـی از مـواد کـه در زمانهـای قید شـده در جدول مشـخصات فنـی قابل اعمـال و مصرف مـی باشـند، مخلـوط گردند.

تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال:

لایه ضد خوردگی:  قلم موی رنگ

پرایمر: قلم موی زبر، برس

میزان مصرف :

 به عنوان ملات ضد خوردگی : 1/6 kg/m2/mm تقریبا

به عنوان پرایمر: تقریبا 1/5 kg/m2/mm 

روش اعمال :

لایه ضد خوردگی:

ASOCRET/INDUCRET بـر سـطح فلـز زنـگ زدائـی شـده توسـط بـرس در دو لایه یکنواخت اعمال می شـود. پس از سـخت شـدن لایه دوم ، لایه ترمیمـی بـا ملات هـای ترمیمی را مـی توان اعمـال کرد.

پرایمر:

ASOCRET/INDUCRET بـر سـطح آمـاده سـازی شـده توسـط قلـم مـوی زبـر مناسـب اعمـال شـده تـا سـطح کام ً لا پوشـش داده شـده و منافـذ را پـر کنـد. لایه بعـدی )خصوصاً ملات ترمیمـی 40/5 BIS-INDUCRET )بر سـطح تازه اعمـال شـده بصـورت خیـس روی خیـس ، اجـرا می گـردد. در مواردیکـه در اعمال لایه بعـدی وقفه ایجاد شـود، باید سـطح پرایمـر کام ً لا سـخت شـده و پـس از گذشـت زمـان کافـی، پروسـه اعمـال پرایمر تکرار شـود.

ایمنی و سلامت :

ASOCRET/INDUCRET حـاوی سـیمان بـوده و در تمـاس بـا آب ، قلیائـی می شـود، بنابرایـن باید از تماس آن بـا چشـم یـا پوسـت پرهیـز شـود و در صـورت تمـاس ، بلافاصله بـا مقادیـر زیاد آب شستشـو داده شـده به پزشـک مراجعه شـود و از دسـترس اطفال دور نگاه داشـته شـود.

توصیه های مهم :

- پیش از ترمیم بتن ، شرایط بتن باید توسط یک متخصص یا مهندس سازه ارزیابی شده پروسه نظارت و کنترل کیفیت باید به اطلاع پیمانکار برسد.

- سطح ترمیم شده باید به طور مناسب پوشانده شده و در برابر باران محافظت شود. - دمای اعمال بین 5 +تا 35 +درجه سانتیگراد می باشد.

- جهت تهیه ملات ASOCRET/INDUCRET باید از آب شیرین ) تازه( استفاده نمود. - به ملات سخت شده نمی توان آب اضافه نمود ، زیرا باعث افت چسبندگی می شود.

- مواد سخت شده با آب رقیق نشده و یا با ملات تازه مخلوط نگردند.