×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

گروت اپوکسی
MB–GROUT

گــروت MB-GROUT نوعــی مــات ترمیمــی و پرکننــده ســه جزئــی اپوکســی پلــی آمیــن بــا گیــرش ســریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت MB-GROUT کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد P606 بـرای محکـم نمـودن پایـه هـای سـبک قابـل نصـب در سـنگفرش بتنـی فرودگاههـا ، مسـیر عبـور ماشـین و بانـد فـرود هواپیمـا را دارا مـی باشـد. ایـن محصـول100 % جامـد بـوده و مـواد جامـد آن طـوری انتخـاب شـده انـد کـه اعمـال آن در مکانهایـی کـه اعمـال پرایمـر و یـا گـروت بـرای نفـوذ در بتـن و محکـم نمـودن زیـر بنـا الزامـی اسـت و یـا در شـرایطی کـه بتـن بـه تنهایـی اسـتحکام مـورد نیـاز را نـدارد ، مناسـب باشـد.

  مصارف:

 • ترمیم سطوح بتنی معیوب محکم نمودن پایه های سبک قابل نصب در سطوح duty Heavy
 • پرکردن درزهای انبساطی در زیر کفپوشهای یکپارچه
 • بعنوان خمیر کاشت میلگرد

خواص و مزایا :

 • گیرش سریع
 • سه جزئی موجود در بسته بندی های متناسب با هم
 • استحکام بالا
 • مقاومت بالا در برابر سایش ، خراش و بارهای مکانیکی
 • زمان ژل شدن کوتاه
 • روانی مخلوط گروت
 • قابل اعمال به وسیله شن کش ، کاردک و یا ماله
 • قابل اعمال بر روی سطوح افقی و عمودی
 • مقاوم در برابر آب و سایر مایعات
 • مقاوم در برابر تغییرات فیزیکی
 • ماندگاری طولانی مدت

 

دستورالعمل مصرف:

آماده سازی سطح برای اعمال پرایمر : ســطح زیــرکار بایــد عــاری از چربــی ، گــرد و غبــار و هرگونــه ناخالصــی دیگــر باشــد کــه مانــع از تمــاس مســتقیم پوشـش و سـطح بتـن مـی گردنـد. آب موجـود بـر روی سـطح بایـد حتـی الامـکان زدوده شـده و خشـک شـود. در صــورت وجــود رطوبــت ملایــم بایــد از پرایمــر 1240 1B-INDUFLOOR اســتفاده نمــود. سطح بتن در نواحی درزهای انبساط باید قبل از اعمال پوشش آماده سازی شود.

:PFEP - 2168 یا PFEP-2020

پرایمر اعمال در هـر نوبـت اسـتفاده تنهـا بـه مقـدار مـورد نیـاز از دو جـزء را مخلـوط نماییـد و سـریع مـورد مصـرف قـرار دهیـد. در غیــر ایــن صــورت مــواد بــه ســرعت تحــت یــک واکنــش گرمــازا قــرار گرفتــه و تشــکیل یــک تــوده جامــد مــی دهنـد. دو جـزء بوسـیله همـزن و یـا میکسـر مخلـوط مـی گردنـد. زمـان اختـاط 1 دقیقـه و یـا تـا آمیختگـی کامـل اجـزاء مـی باشـد.

 

پرایمــر را روی ســطح پخــش کــرده و تمامــی خلــل و فــرج را بوســیله آن بپوشــانید. در شــرایط کاربــری خــاص و ســنگین و یــا چنانچــه جــذب بــه داخــل بتــن صــورت گیــرد ، ضخامتهــای بالاتــر نیــز قابــل اجراســت. نکته: چنانچه دمای سطح زیرکار بالا باشد زمان گیرش کاهش می یابد.

آماده سازی سطح برای اعمال گروت:

پیــش از اعمــال گــروت Grout-MB ،اعمــال پرایمــر مناســب ضــروری مــی باشــد ، لــذا پــس از اعمــال پرایمــر و خشــک شــدن مناســب پرایمــر ، در صــورت وجــود آلودگــی ســطح پرایمــر را تمیــز نمــوده و ســپس گــروت Grout-MB را اعمــال نمائیــد .

اختلاط گروت :

نســبت اختــاط اجــزاء در Grout-MB بــه صــورت 2 بــه 1 بــه 10 از A,B,C مــی باشــد. اگــر از ســیلیس کمتــری اسـتفاده شـود گـروت روان تـر و اگـر از سـیلیس بیشـتری اسـتفاده گـردد گـروت سـفت تـری خواهیـم داشـت. سـیلیس جهـت حصـول مقاومـت و اسـتحکام بالاتر و گیـرش سـریع بـه گـروت اضافـه مـی شـود.

- ابتدا مقدار جزءB,A مورد نیاز را با نسبت وزنی 1/2=B/A مخلوط نمایید.

- وزن نهایــی مخلــوط ، مبنــای محاســبه مقــدار ســیلیس لازم جهــت اختــاط مــی باشــد. بطــور مثــال چنانچــه 1 کیلوگــرم مخلــوط دو جــزء داشــته باشــیم ، 3/3 کیلوگــرم ســیلیس بــرای ســاخت گــروت مــورد نیــاز مــی باشــد و نهایتــاً 3/4 کیلوگــرم گــروت بدســت خواهــد آمــد.

اعمال گروت :

گـروت Grout-MB پـس از اختـاط سـه جـزء در کـف درز ریختـه مـی شـود. حجـم گـروت بایـد بـه قـدری باشـد کـه سـطح زیریـن را پـس از اعمـال کامـل پوشـانده و خلـل و فـرج بتـن را کامـاً پـر کـرده و در فاصلـه سـطح فلـزی زیریـن و بتـن کـف قـرار گیـرد و آنـرا بـه خوبـی پـر نمایـد. اعمـال بوسـیله مالـه ، کاردک و یـا شـن کـش صـورت مـی گیـرد .

توصیه :

پیـش از زمـان اعمـال، از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. قبل از برگشت به سرویس شرایط محصول را بررسی کرده و از گیرش کامل آن اطمینان حاصل کنید. قبل از اعمال بر روی بتن از تمیز و خشک بودن حفره داخلی اطمینان حاصل نمایید.

موارد ایمنی :

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت، دســت و ســایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینکهـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اســپری بــا چشــم الزامــی اســت.

انبارداری :

نگهـداری محصـول یکسـال در ظـروف در بسـته بـدور از گرمـای شـدید ، یـخ زدگـی و رطوبـت امکانپذیـر اسـت. مـی تـوان از گرمکـن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمود.