×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
درزگیـر آببنـد تـک جزئـی، بـر پایـه پلـی یورتـان و مقـاوم در برابـر اشـعه UV مـی باشـد کـه بوسـیله گان درزگیـر قابـل اجـرا اسـت.
ایــن درزگیــر بــر پایــه رزیــن پلــی یورتــان بــدون حــال بهبــود یافتــه بــا کولتــار طراحــی شــده و بــرای پــر کــردن درزهـای انبسـاط بسـیار مناسـب اسـت. ایـن درزگیـر بـا داشـتن شـرایط اعمـال آسـان نظیـر لولینـگ بـالا، گزینـه بسـیار مناسـبی بـرای اجـرا در درزهـای موجـود در کـف مـی باشـد. چسـبندگی مناسـب بـه سـطوح بتنـی ،فـولادی و چوبی،انعطــاف پذیــری بــالا، ســختی مناســب و مقاومــت شــیمیایی و میکروبــی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول هســتند.
به منظور پر کردن درزهای عمیق طراحی شده است.این ماده به PU درزگیر دوجزئی پلی یورتان 2371 صورت 100 % جامد بوده و در ساختار آن هیچ حلالی به کار نرفته است چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی ،فولادی و چوبی،انعطاف پذیری بسیار بالا ،مقاومت شیمیایی بالا از مهمترین ویژگیهای این محصول می باشد.
ماسـتيک درزگيـر پلـي فلکـس HM3000 يـک ترکيـب بيتومـن رابـر اسـت کـه تـا حالـت سیالات گـرم شـده و بـراي درزگيـري درزهـاي انبسـاط و اجرايـي مصـرف مـي شـود.اين ماسـتيک داراي تائيديـه آب شـرب مـي باشـد. با ASTM D1190 مطابقت دارد .
یـک نـوع ماسـتیک تـک جزئـی و گـرم اجـرا بـر پایـه قیـر اصـاح شـده بـا پلیمرهـا اسـت کـه جهـت ترمیـم ترکهـای سـطحی آسـفالت و بتـن ،پرکـردن درزهـا و همچنیـن ممانعـت از نفـوذ آب و یـخ زدگـی در جـاده هـا بـه کار مـی رود.
پلـی سـیل CM250 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر ویسکوالاسـتیک، خمیـری شـکل و جامـد اسـت. بعـد از اعمـال در درزهـا درزگیـر بادوامـی ایجـاد مـی نمایـد.