×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

درزگیر پلی یورتان-تار
POLYSEAL– PU TAR

ایــن درزگیــر بــر پایــه رزیــن پلــی یورتــان بــدون حــال بهبــود یافتــه بــا کولتــار طراحــی شــده و بــرای پــر کــردن درزهـای انبسـاط بسـیار مناسـب اسـت. ایـن درزگیـر بـا داشـتن شـرایط اعمـال آسـان نظیـر لولینـگ بـالا، گزینـه بسـیار مناسـبی بـرای اجـرا در درزهـای موجـود در کـف مـی باشـد. چسـبندگی مناسـب بـه سـطوح بتنـی ،فـولادی و چوبی،انعطــاف پذیــری بــالا، ســختی مناســب و مقاومــت شــیمیایی و میکروبــی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول هســتند.

مصارف : پر کردن درزهای انبساطی ، ترک ها و فواصل در محیط های صنعتی، پارکینگها،کارخانجات ،تونل ها، فرودگاهها و ...

خواص و مزایا:

 • درصد مواد فرار ناچیز
 • دارای مقاومت عالی در برابر تغییرات سریع دمایی
 • قابل اعمال آسان در محدوده دمایی گسترده
 • چسبندگی بالا
 •  انعطاف پذیری مناسب
 • مقاوم در برابر آب، ضربه و سایش
 • Build High (قابل اعمال در ضخامت بالا در یک لایه )
 • دارای خاصیت leveling- Self( خود تراز شوندگی)
 • قابلیت ایجاد پل بر ترک ها
 • مقاومت مکانیکی خوب
 • مقاومت میکروبی عالی
 • مقاومت شیمیایی مناسب در برابر سوخت و مواد شوینده

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح : در حین اعمال درزگیر، دمای سطح باید حداقل 3 بالاتر از نقطه شبنم باشد. رطوبـت بـالا تاثیـر منفـی بـر چسـبندگی درزگیـر بر سـطح ایجـاد می نمایـد. حداکثـر رطوبت مجـاز محیط %85 اسـت. سـطوح آلـوده و نواحی سسـت باید پاکسـازی شـوند.

اختلاط مواد :

درزگیـر پلـی یورتـان تـار نبایـد رقیـق گـردد. در صـورت نیـاز بـه کاهـش ویسـکوزیته مـی تـوان دمـای جـزء A را افزایـش داد. جهـت تمیـزکاری از تینـر پلـی یورتـان 900-T اسـتفاده شـود. پیـش از اعمـال، جـزء A توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی کام ً لا همـوژن بـا رنـگ یکنواخـت مخلـوط مـی گـردد. سـپس دو جـزء بـا هـم مخلـوط شـوند. جهت اختلاط حتماً از میکسـر اسـتفاده شـود. در صورتیکه دو جزء به صورت کامل با یکدیگر مخلوط نشـوند، قسـمتهایی از درزگیـر اعمـال شـده بـه صـورت موضعـی خشـک نشـده و چسـبناک باقـی مـی مانـد.

اعمال درزگیر: بـرای اعمـال درزگیـر از کاردک و یـا لیسـه اسـتفاده مـی شود.سـطح درزگیـر پلـی یورتان خـود به خـود یکنواخت می شـود.پس از اختلاط دو جـزء مـواد را روی درز بریزیـد.

جهت درزهای عمیق بهتر است از rod Backing پلی اتیلنی در زیر درزگیر استفاده شود.

. * در صـورت نیـاز بـه اشـباع نمـودن سـطح بتـن پیـش از اعمـال درزگیـر مـی تـوان از پرایمـر بتـن 2168-PFEP اسـتفاده نمـود.

در سـطح مرطـوب جهـت حصـول حداکثـر چسـبندگی از پرایمـر IB1240-INDUFLOOR و متعاقبـا سـیلیس پاشـی سـتفاده شود. 

موارد ایمنی : تمـاس بـا پوسـت یـا استنشـاق بخارات ممکن اسـت باعث آلرژی شـود. پرسـنل کاربـر باید لباس و ماسـک مخصوص و دسـتکش ضـد مـواد شـیمیایی پوشـیده و از کـرم محافظتـی روی پوسـت صـورت، دسـت و سـایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نمایند.

نکات مهم : پیـش از زمـان اعمـال ،از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مواد با رطوبـت خودداری شـود. اطمینان از سـیل بودن کامل ظـرف بعـد از مصرف الزامی اسـت.

انبارداری : نگهداری محصول یکسال در ظروف در بسته به دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکان پذیر است. می توان از گرمکن های ظروف جهت کاهش ویسکوزیته مواد در دمای پایین استفاده نمود.