درزگیر پلی یورتان تک جزئی
DD6026-BAYCOFLEX

درزگیـر آببنـد تـک جزئـی، بـر پایـه پلـی یورتـان و مقـاوم در برابـر اشـعه UV مـی باشـد کـه بوسـیله گان درزگیـر قابـل اجـرا اسـت.

مصارف :

درزهای اجرایی و انبساط در انواع سازه های بتنی

انواع درزها در المان های پیش ساخته بتنی

تجهیزات سیستم های آبیاری لبه های پنجره راه پله ها درزهای بین مصالح ساختمانی مختلف (بتن، چوب، سنگ مرمر، آلومینیوم، فولاد، سرامیک، گچ...)

خواص و مزایا :

 • قابل کاربرد در سطوح عمودی و افقی
 • مناسب برای درزهای عمودی تا عرض 25 میلیمتر
 • دارای الاستیسیته بالا حتی در دماهای پایین مانند 40 -
 • فاقد حالل و فاقد PVC
 • آببند و مناسب برای همه شرایط
 • پس از کیورینگ بی ضرر است، بنابراین در مخازن آب آشامیدنی قابل استفاده می باشد
 • مقاومت بالای شیمیایی، UV و سایش
 • مقاومت بالا در برابر تشکیل میکروارگانیسم ها
 • بدون نیاز به پرایمر در اکثر سطوح
 • قابل رنگ آمیزی با رنگهای مختلف
 • قابلیت کاربرد در دمای 5 +الی 40 +

تطابق با استانداردهای:

ISO-11600-F-25LM .1

DIN-18540-F .2

ASTM C920 .3

U.S. FED. SPECIFICATION TT-S-00230C-2-A .4

 

دستورالعمل مصرف:

آماده سازی سطح :

قبـل از اعمـال درزگیـر لازم  اسـت همـه رنـگ هـا، اثـرات روغـن، آلودگـی یـا دیگـر مـوادی کـه مانـع چسـبندگی مـی شـوند بـه وسـیله ابـزار/ روش مناسـب حـذف شـوند. لبـه هـای آسـیب دیده/شکسـته بـا یکـی از مالتهـای سـیمانی مناسـب نظیـر INDUCRET/ASOCRET اصلاح و ترمیـم، سـپس پرایمـر مناسـب نظیـر PR230 -BAYCOFLEX بـر روی سـطح اعمـال مـی گـردد. لارم اسـت رطوبـت باقـی مانده در بتن همیشـه کمتـر از 4 %بوده و فشـار معکوس در حیـن و پـس از اعمـال درزگیـر وجـود نـدارد. اگر درز تحت ترافیک (عبورمرور وسـایل نقلیه) اسـت، از گرد شـدگی لبـه هـای درز و اجـرای درزگیـر 1 میلیمتـر پایینتـر از سـطح کـف اطمینـان حاصل شـود.

اعمال پوشش:

اعمال بوسیله گان:

دمای محیط باید بین 5 +تا 40 +باشد. زمانیکه انتظار یخبندان در هفته اول پس از اعمال درزگیر وجود دارد از DD6026-BAYCOFLEX استفاده نشود. در آب و هوای سرد، مواد را حداقل به مدت 24 ساعت در 20 +نگهداری نموده و به مدت 1 هفته پس از اعمال، به دور از یخبندان نگه داشته شود.

دمای سطح باید همیشه بین 8 +تا 30 +باشد.

استفاده از فوم پرکننده درز مناسب در زیر درزگیر DD6026-BAYCOFLEX توصیه می گردد.

جهت جلوگیری از آلودگی قسمتهای خارجی درز با مواد درزگیر، استفاده از نوار کادر بندی، پیشنهاد می گردد که لازم است بالفاصله پس از پرداخت درزگیر، از سطح جدا شود.

از گان با نازل متناسب با سایز مورد نیاز، استفاده شود.

بسته بندی سوسیسی درزگیر DD6026-BAYCOFLEX را در داخل گان قرار داده و انتهایش را قبل از بستن ضامن کلاهک و نازل، برش بزنید.

DD6026-BAYCOFLEX را با فشار درون درز بریزید.از پیوستگی عملیات پرکردن درز با درزگیر اطمینان حاصل نمایید. از کم پر کردن یا دوبار پر کردن درز اجتناب گردد، زیرا این امر موجب هوا گرفتگی و سایر عوارض جانبی می شود.

مواد اضافی برداشته شده و سطح تراز شود.

پرداخت درزگیر باید بلافاصله پس از اعمال آغاز شود.

مواد اعمال شده تا زمان کیورینگ کامل در برابر آلودگی و رطوبت محافظت گردند.

پرایمر:

PR230-BAYCOFLEX مـی توانـد معمـولاً بیـن 5 %تـا 10 %جـرم درزگیـر بسـته بـه عـرص درز، تخلخـل و سـایر فاکتورهـای هـدر رفـت اسـتفاده شـود.

تمییز کاری تجهیزات:

ابزارها ابتدا با پارچه مناسب و سپس با حلال  بلافاصله پس از اعمال، تمییز شوند.

موارد ایمنی:

مـواد حـاوی حلال، پـس از کیورینـگ بـرای سـامت بـی ضـرر هسـتند. لطفـا بـرای مشـاهده جزئیـات بـه MSDS مراجعـه شـود.

توصیه:

- برای درزهایی که فاکتور تحرک آنها بیشتر از مقدار DD6026-BAYCOFLEX است، مناسب نیست. - برای سطوح ضعیف و سست مناسب نیست.

- استفاده مستقیم آن بر روی سطوح آلوده به روغن، گریس، قیر... توصیه نمی شود، در شرایط خاصی استفاده از پرایمر مخصوص الزم می باشد.

- برای درزهای افقی که انتظار می رود تحت ترافیک سنگین قرار گیرند، مناسب نیست.

- بر سطوح فوق العاده متخلخل یا مرطوب اعمال نگردد، مگر به همراه پرایمر مناسب نظیر، .BAYCOFLEX - PR230

- اگرچه عموما قابلیت اعمال رنگ بر روی آن وجود دارد، ولی تستهای سازگاری باید انجام گردد.

- این درزگیر ممکن است تحت UV دچار زردشدگی و رنگ پریدگی گردد، ولی هیچگونه خللی در خواص درزبندی و آببندی آن ایجاد نمی شود.

انبارداری: 12 ماه در بسته بندی اصلی کارخانه )در بسته( در جای خشک و دمای بین 5 +تا 20+