×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
چاپ کردن این صفحه

ماستيک درزگير بيتومن رابر گرم اجرا
POLYFLEX–HM3000

ماسـتيک درزگيـر پلـي فلکـس HM3000 يـک ترکيـب بيتومـن رابـر اسـت کـه تـا حالـت سیالات گـرم شـده و بـراي درزگيـري درزهـاي انبسـاط و اجرايـي مصـرف مـي شـود.اين ماسـتيک داراي تائيديـه آب شـرب مـي باشـد.  با  ASTM D1190 مطابقت دارد .

 مصارف :

مخصوص آب بندی مخازن آب آشامیدنی، استخرهای ذخیره آب و سدها

بعنوان درزگیر انعطاف پذیر و با دوام در درزهای انبساط و اجرایی نظیر: معابر و جاده های بتنی ، اتوبانها و خیابانها، سقفها، بالکنها، پارکینگهای طبقاتی، کانالهای آبرسانی، منابع ذخیره آب آشامیدنی

* این ماستیک را در تماس با کولتار قرار ندهید.

خواص و مزایا :

مقاوم در برابر آب دریا و فاضلاب

 چسبندگی بسیار خوب به اکثرسطوح

بدون شره تا بالای  c °75+

ازدیاد طول تحت کشش Elongation بالای 1000%

حفظ انعطاف پذیری در دمای پائین

عدم تاثیر بر بو و مزه آب

رنگ : مشکی

شرایط نگهداری : به مدت دو سال در سایه دور از تابش آفتاب نگهداری شود.

دستورالعمل مصرف :

وضعیت درز : 

حداقل عمق درز : MM10

نسبت پهنا : عمق

برای انبساط درزهای : 2:1 - 1:1 - 1:2 

آماده سازی سطوح : تمام سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده سست باشند.

پوشش دادن با پرایمر: سـطوح را بـا پرایمـر پلـی گام نـوع A پوشـانده و قبـل از اعمـال درزگیـر اجـازه دهیـد تـا بـه مـدت 4-1 سـاعت خشـک شـود.

گرم کردن :

در حمــام روغــن یــا ظــروف ذوب بــا ژاکــت روغــن(دیــگ دوجــداره)حــاوی هــم زن ،ماســتیک را تــا دمــای حــدود 160 +الـی 180 +درجـه سـانتی گـراد حـرارت دهیـد تـا مـاده نـرم و قابـل ریـزش بـه دسـت آیـد.(دمـا نبایـد از 190 +بالاتر رود.)

اعمال : توسط pourer-Melter یا برای کارهای جزئی توسط ملاقه های کارگاهی اعمال می شود.

تمیز کردن: تمام وسائل و لوازم را فوراً پس از مصرف با حلال  پایه نفتی تمیز نمائید.

نکات مهم :

در خصــوص درزهایــی کــه عمیــق هســتند و همچنیــن درزهایــی کــه در معــرض فشــار آب قــرار دارنــد، بایــد از نوارهــای Rod Backing لاســتیکی کــه مقــاوم در برابــر حــرارت باشــند و یــا طنــاب کنفــی اســتفاده نمــود.

حداکثر دمای مجاز حین گرم کردن: (195 +تا 190+)

دمای ریزش اپتیمم :180 +تا 160+

دمای سرویس: 70 +تا 25+