AN4060-BAYCOCRET خمیر کاشت بر پایه رزین اپوکسی-اکریلات می باشد که جهت تثبیت و چسباندن سنگهاي طبیعی، بتن، بتن سبک، بتن متخلخل، فولاد و آجر/ آجر سفال استفاده می شود.
این پوشش به عنوان لایه نهائی دو جزئی بر پایه رزین پلی یورتان آلیفاتیک طراحی شده است.از جمله مهمترین خواص این پوشش میتوان به کیفیت بالا، چسبندگی خوب، مقاومت UV بسیار بالا و خواص مکانیکی مناسب اشاره نمود.این پوشش چسبندگی و سازگاري بسیار خوبی با سیستم هاي اپوکسی و پلی یورتان دارد.
پوشـش اپوکسـی1/2251-PFEP بـر پایـه رزیـن اپوکسـی و هاردنـر پلـی آمیـن بـوده و 100 %جامـد مـی باشـد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بـالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگـی هـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.
پوشــش اپوکســی 2251-PFEP بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و %100 جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بـالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگیهـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.
ماسـتیک اپوکسـی عمومـاً بـه منظـور پـر نمـودن درزهـا، حفـره هـا، شـکافها و تسـطیح سـطوح ناهمـوار مصـرف مـی گردد.ایــن مــاده چســبندگی بســیار بالایی بــه سیســتم هــای اپوکســی و پلــی یورتــان داشــته و عملکــرد بســیار مناسـبی بـه عنـوان لایه میانـی ایـن سیسـتم هـا دارد. ایـن مـاده بـا داشـتن مقاومتهـای بسـیار بـالا نقـش مناسـبی در افزایـش طـول عمـر سیسـتمهای محافظتـی ایفـا مـی کنـد.
ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن و قـدرت نفـوذ عالـی مـی تواند تا عمق بسـیار به درون بتـن نفـوذ کند.همچنین این پرایمر چسـبندگی بسـیار بالایی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت. پرایمـر بتـن 2168-PFEP ،از خـروج مواد سسـت موجود در سـطح بتـن جلوگیری کرده و خلل و فـرج موجود در آن را مسـدود مـی نمایـد. در نتیجـه میـزان مصرف پوشـش نهایـی را تا میـزان زیادی کاهـش می دهد.
ایـن رنـگ بـر پایـه رزیـن اپوکسـی اصـاح شـده بـا کولتـار و هاردنـر پلـی آمیـن دوجزئـی و Build High سـاخته شـده اسـت و دارای چسـبندگی عالـی بـه سـیمان، گـچ، چـوب، آزبسـت، بتـن و فلـز میباشـد. پـس از سـخت شـدن شـیمیائی خـواص محافظتـی بسـیار بالایی را از خـود نشـان مـی دهنـد. *این پوشش در مجاورت با آب آشامیدنی مناسب نمیباشد. ایـن پوشـش هـا در محیـط هـای اسـیدی مقاومـت بسـیار بالایی از خـود نشـان مـی دهنـد و در حالـت کلـی مقاومـت *این پوشش در مجاورت با بنزن، تولوئن، زایلن مقاوم نمیباشد. شـیمیایی آن خـوب اسـت .
وششـی بـر پایـه اپوکسـی پلـی آمیـد طراحـی شـده و حـاوی ترکیبـات نفتـی )کولتـار اصـاح شـده( مـی باشـد و جهــت حفاظــت ســطوح فــولادی و ســیمانی در محیــط هــای دریایــی، محیطهــای خورنــده و زیــر خــاک مــورد مصــرف قـرار مـی گیـرد. ایـن محصـول مقاومـت خوبـی نسـبت بـه آب معمولـی و آب دریـا دارد امـا اسـتفاده از آن در مجـاورت اسـیدها، قلیاهــا، حلالهای آروماتیــک، حلال های اکســیژن دار و دمــای بــالای 80 +توصیــه نمــی شــود. ایــن پوشــش بــه دلیــل داشــتن کولتــار اصــاح شــده در برابــر حمــات میکروبــی و باکتریهــا بســیار مقــاوم اســت.
آســتری بــر پایــه رزیــن اپوکســی و ســخت کننــده پلــی آمیــد کــه بعنــوان اولیــن لایه جهــت محافظــت ســطوح فلــزی در برابــر عوامــل خورنــده مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد. ایــن محصــول بــا خــواص کاربــردی مناســب و کیفیـت بالا علاوه برداشـتن خـواص عمومـی اپوکسـی هـا، محافظـت گالوانیکـی ویـژه ای نیـز ایجـاد مـی نمایـد. در صـورت آسـیب دیـدن فیلـم رنـگ، پـودر روی موجـود در رنـگ حفاظـت کاتـدی ایجـاد کـرده و از گسـترش خوردگـی جلوگیـری مـی نمایـد.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـک ST Nukote جهـت مصـارف عمومـی بـه عنوان پوشـش ضـد خوردگـی و آببندکننده سـطوح فلـزی ، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحی شـده اسـت. ایـن محصـول پلـی یوریـای خالـص ، دو جزئـی و 100 %جامـد اسـت کـه مشـکلات ناشـی از رطوبـت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگـی سیسـتمهای پلـی یورتـان مرسـوم در آن بـه حداقـل رسـیده اسـت. مقاومــت شــیمیائی خــوب ، دوام حرارتــی ، مقاومــت در برابــر UV از جملــه مزایــای ایــن پوشــش محســوب مــی گــردد .
REMISIL/CI پوشـش محافظتـی بـر پایـه پلیمـر اکریلیـک و عـاری از حلال اسـت کـه بمنظـور افزایـش مقاومت جوی و ممانعـت از نفـوذ آلودگـی و تغییـر ظاهـر سـطح در سـطوح خارجـی و نمـای سـاختمان مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.
ایـن لاک بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت. از جملـه مهـم تریـن خـواص ایـن پوشـش مـی توان بـه کیفیت بالا ، چسـبندگی خوب ، مقاومـت UV عالی و خواص مکانیکی مناسـب اشـاره نمـود. ایـن محصـول چسـبندگی و سـازگاری بسـیار خوبـی با سیسـتم های اپوکسـی ، پلـی یورتان و پلـی یوریا دارد.
ایـن محصـول بـر پایـه رزیـن اپوکسـی ، دو جزئـی بـوده و بـه عنـوان لایه میانی جهـت افزایش طـول عمـر و مقاومت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر عوامـل مختلـف و نیـز بتونـه فیلـر خـور جهـت تسـطیح ناهمواریهـای سـطح زیریـن اسـتفاده مـی شـود.در سیسـتم هایـی کـه نیاز بـه براقیت بالا وجـود ندارد این پوشـش قابلیت اسـتفاده بـه عنوان یـک لایه نهایـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد. ایـن پوشـش مـی توانـد لایه زیریـن مناسـبی بـرای رویه های اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریا باشـد. ایـن پوشـش بـا فیلرهـای مختلـف نظیـر سـیمان سـفید و کربنات کلسـیم )مل( سـازگار اسـت و میـزان فیلـری که به آن افـزوده می شـود بـه ویسـکوزیته مطلوب بسـتگی دارد.
ایــن رنــگ بــر پایــه رزیــن اپوکســی دوجزئــی بــدون حــال و build High ســاخته شــده اســت. پایــه ایــن پوشــش اپوکســی پلــی آمیــن بــوده و مقاومــت شــیمیایی بالایی در برابــر مــواد مختلــف نظیــر اســیدها، قلیاهــا، حلال ها، محلولهـای نمکـی، آب و فاضـاب دارد.ایـن محصـول بـا وجـود داشـتن گرانـروی مناسـب، در سـاختار خـود هیچگونـه حلالی نـدارد.