ماسـتیک اپوکسـی عمومـاً بـه منظـور پـر نمـودن درزهـا، حفـره هـا، شـکافها و تسـطیح سـطوح ناهمـوار مصـرف مـی گردد.ایــن مــاده چســبندگی بســیار بالایی بــه سیســتم هــای اپوکســی و پلــی یورتــان داشــته و عملکــرد بســیار مناسـبی بـه عنـوان لایه میانـی ایـن سیسـتم هـا دارد. ایـن مـاده بـا داشـتن مقاومتهـای بسـیار بـالا نقـش مناسـبی در افزایـش طـول عمـر سیسـتمهای محافظتـی ایفـا مـی کنـد.

  مصارف :

تسطیح خلل و فرج سطح بتن

افزایش کارائی سیستم کفپوشها و پوششهای اپوکسی ، پلی یورتان و پلی یوریا

خواص و مزایا :

مقاومت مکانیکی بسیار بالا

مقاومت شیمیایی بسیار بالا

قابلیت اعمال در بازه دمایی وسیع

قابلیت لیسه خوری و هم تراز شوندگی مناسب

کشش سطحی پایین و قابلیت خیس کنندگی سطح مناسب

رفتار سایشی مناسب

حساسیت کم به رطوبت و تغییرات شرایط محیطی

 

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

پیـش از پـر نمـودن خلـل و فـرج سـطح بـا ماسـتیک اپوکسـی آنهـا را از چربـی، گـرد و غبـار، مـواد ناپایـدار و سسـت و سـایر آلودگـی هـا کامـاً پـاک نمائیـد. سـپس پرایمـر بتـن اپوکسـی را بـه عنـوان لایه زیریـن اعمـال نمائیـد.در صورتـی کـه سـطح پرایمـر کامـا خشـک شـده باشـد بـه منظـور افزایـش چسـبندگی سـطح آن را بـا دسـتمال تمیـز بـه MEK آغشـته کـرده پـس از چنـد دقیقـه ماسـتیک اپوکسـی را اعمـال کنیـد.

شرایط محیطی اعمال :

توصیه می شود درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 5 +تا 50 +درجه سانتی گراد باشد.

روش اعمال :

پــس از آمــاده ســازی ســطح، اجــزاء رنــگ را بــه نســبت اختــاط معیــن )مطابــق بســته بنــدی( مخلــوط نمــوده و بــا همــزن مناســب کامــاً هــم بزنیــد تــا یــک ترکیــب یکنواخــت و یکدســت حاصــل شــود. ســپس توسـط ابـزار مناســب )کاردک و لیســه مخصــوص پخــش بتونــه( بــر روی ســطح توزیــع نمــوده و شـکافها و درزهـا را بـا کاردک کامـاً پـر کنیـد. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر 950-T شستشو دهید.