بتونه اپوکسی پلی آمید
POLYCOAT–2050

ایـن محصـول بـر پایـه رزیـن اپوکسـی ، دو جزئـی بـوده و بـه عنـوان لایه میانی جهـت افزایش طـول عمـر و مقاومت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر عوامـل مختلـف و نیـز بتونـه فیلـر خـور جهـت تسـطیح ناهمواریهـای سـطح زیریـن اسـتفاده مـی شـود.در سیسـتم هایـی کـه نیاز بـه براقیت بالا وجـود ندارد این پوشـش قابلیت اسـتفاده بـه عنوان یـک لایه نهایـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد. ایـن پوشـش مـی توانـد لایه زیریـن مناسـبی بـرای رویه های اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریا باشـد.

ایـن پوشـش بـا فیلرهـای مختلـف نظیـر سـیمان سـفید و کربنات کلسـیم )مل( سـازگار اسـت و میـزان فیلـری که به آن افـزوده می شـود بـه ویسـکوزیته مطلوب بسـتگی دارد.

 مصارف :

به عنوان بتونه و تسطیح کننده سطوح بتنی بین پرایمر و لایه نهایی در مخازن و تونلهای آب و فاضلاب

به عنوان لایه نهایی در شرایط دارای خورندگی متوسط تا حاد در مواردی که در معرض مستقیم نور خورشید قرار ندارند.

خواص و مزایا :

فیلر خوری بالا

سازگاری بالا با فیلرهای مختلف

کاردک خوری بسیار مناسب

چسبندگی و مقاومت کششی بسیار بالا بر روی سطوح پرایمر خورده

مقاومت شیمیایی خوب در برابر اسیدهای ضعیف و قلیاها

مقاومت در برابر خوردگی در شرایط محیطی متوسط تا حاد

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

سـطح زیـر پوشـش بایـد کامـا عـاری از هرگونـه آلودگـی و ذرات سسـت و گـرد و غبـار باشـد. قبـل از اجـرای ایـن بتونـه، بایـد بـر روی سـطح بتـن پرایمـر مناسـب اعمـال گـردد.در صورتیکـه از اجـرای پرایمـر مـدت زمـان زیـادی گذشـته باشـد قبـل از اجـرای بتونـه سـطح پرایمـر بایـد آمـاده سـازی شـود.

عملیات آماده سازی با استفاده از حلال  MEK صورت میگیرد.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل اعمال بایستی بین 5 +تا 50 +درجه سانتی گراد باشد.

روش اعمال :

پــس از آمــاده ســازی ســطح،ابتدا جــزء رزیــن را بــه صــورت جداگانــه بــا یــک همــزن مناســب هــم بزنیــد تــا یــک مخلــوط یکنواخــت حاصــل شود.

ســپس جــزء هاردنــر را بــه نســبت اختــاط معیــن (مطابــق بســته بنــدی)مخلــوط نمــوده و بــا همــزن مناســب کامــاً هــم بزنیــد تــا یــک ترکیــب یکنواخــت و یکدســت حاصــل شــود.

جهــت حصــول ویســکوزیته دلخــواه مــی تــوان از ســیمان ســفید و یــا هــر فیلــر مناســب دیگــر اســتفاده نمــود. فیلـر بـه مخلـوط دو جـزء پوشـش افـزوده شـده و همـزده شـود. اضافـه کـردن فیلـر بایـد بـه صـورت تدریجـی و در حیــن همــزدن صــورت گیــرد.

جهـت اجـرای پوشـش مـی تـوان بسـته بـه ویسـکوزیته هـای مختلـف از اسـپری معمولـی، اسـپری ایرلـس، رولـر و کاردک اسـتفاده نمـود. میـزان افزایـش فیلـر حداکثـر تـا نسـبت 1 به1وزنـی بـا 2050-POLYCOAT خواهـد بـود. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر 950-T شستشو دهید.