لاک پلی یورتان آلیفاتیک
POLYFLOOR–PU–L

ایـن لاک بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت. از جملـه مهـم تریـن خـواص ایـن پوشـش مـی توان بـه کیفیت بالا ، چسـبندگی خوب ، مقاومـت UV عالی و خواص مکانیکی مناسـب اشـاره نمـود. ایـن محصـول چسـبندگی و سـازگاری بسـیار خوبـی با سیسـتم های اپوکسـی ، پلـی یورتان و پلـی یوریا دارد.

مصارف :

پوشش محافظ UV سازه های فلزی و دریائی ، پل ها ، سطوح خارجی تانک ها ، عرشه و بدنه کشتی ها

به عنوان پوشش نهائی جهت محافظت سازه های فلزی در محیط های حاد و خورنده ای که ثبات فام و براقیت در مورد آنها ضروری می باشد

سازه های فلزی در صنایع شیمی و پتروشیمی ، نیروگاه ها

به عنوان لایه نهایی سیستم های پوششی چند لایه اپوکسی

پوشش تک لایه ضد غبار سطوح بتنی

 

خواص و مزایا :

چسبندگی و سختی بالا بر روی سطوح فلزی

مقاومت عالی در برابر اشعه UV

تامین دوام عالی در محیط های دریائی و صنعتی

مقاوم در برابر آب ، ضربه و سایش

پایداری بسیار خوب در برابر تغییرات آب و هوائی و محیط های جوی حاد

 

دستورالعمل مصرف:

آماده سازی سطح :

سـطح زیـر کار بایـد تمیـز و عـاری از هـر گونـه آلودگـی ، چربـی ، روغـن و رطوبـت باشـد. وجـود آلودگـی روی سـطح سـبب افـت چسـبندگی مـی شـود.

عمــل تمیــز کاری توســط شــوینده هــای مناســب انجــام مــی شــود در صورتــی کــه رنــگ مســتقیماً بــر روی ســطح اعمــال شــود ،

بایــد ابتــدا ســطح را کامــاً آمــاده ســازی نمــود. در صورتی که رنگ بر روی لایه قبلی اجرا شود باید فاصله زمانی برای اجرای لایه بعدی رعایت شود.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط درطی مراحل رنگ آمیزی باید بین 10 +تا 50 +درجه سانتی گراد باشد .

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح ، جـزء A را کامـا همـزده و اجـزاء لاک را بـه نسـبت اختـاط معیـن )مطابـق بسـته بنـدی( مخلـوط نمـوده و بـا همـزن مناسـب کامـاً هـم بزنیـد تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود.

جهـت رقیـق نمـودن و تنظیـم ویسـکوزیته لاک ،تینـر 900-T را بـه تدریـج بـه رنـگ اضافـه نمـوده و هـم بزنیـد تـا ترکیـب یکنواختـی حاصـل شـود.

ایـن رنـگ توسـط اسـپری بـدون هـوا ، اسـپری هـوا ، روش هـای غوطـه وری، قلـم مـو و غلتـک قابـل اعمـال اسـت. در محیـط هـای بسـته تهویـه هـوا در خـال اعمـال رنـگ ضـروری اسـت.

پس از اتمام کار ، بالفاصله کلیه تجهیزات را با تینر 900-T شستشو دهید.