پرایمر بتن اپوکسی
PFEP–2168

ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن و قـدرت نفـوذ عالـی مـی تواند تا عمق بسـیار به درون بتـن نفـوذ کند.همچنین این پرایمر چسـبندگی بسـیار بالایی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت. پرایمـر بتـن 2168-PFEP ،از خـروج مواد سسـت موجود در سـطح بتـن جلوگیری کرده و خلل و فـرج موجود در آن را مسـدود مـی نمایـد. در نتیجـه میـزان مصرف پوشـش نهایـی را تا میـزان زیادی کاهـش می دهد.

 مصارف :

  • به عنوان پرایمر روی سطوح سیمانی (سیمان کهنه و تازه)،سطوح بتنی،سطوح گچی قبل از اعمال لایه بعدی
  • به عنوان پرایمر در سیستم کفپوش اپوکسی 2250-PFEP و کفپوش پلی یورتان PU-POLYFLOOR و کفپوش پلی یوریا NUKOTE-ST

خواص و مزایا :

  • گرانروی بسیار پایین
  • قابلیت نفوذ عالی در خلل و فرج بتن
  • بهبود اتصالات مکانیکی پوشش و بتن
  • بالا بردن چسبندگی در کل سیستم پوشش
  • انعطاف پذیری مناسب و سازگاری عالی با سیستم های مختلف
  • ایجاد سیستم مقاوم در برابر سایش، مواد شیمیایی و ضربه به همراه روکش اپوکسی ، پلی یورتان و پلی یوریا

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

برآمدگـی هـای بتـن بـا اسـتفاده از دسـتگاه سـاب برطـرف شـده و جهت رسـیدن به چسـبندگی بیشـتر سـطح بتن با اسـتفاده از دسـتگاه خـراش داده مـی شـود تـا پروفایـل مناسـب روی سـطح ایجـاد گردد.سـطح بایسـتی عـاری از هر گونـه آلودگـی و مـواد سسـت و ناپایـدار باشـد.آلودگی هـا و مـواد سسـت سـبب افـت شـدید چسـبندگی پرایمر به سـطح و در نتیجـه افـت شـدید چسـبندگی سیسـتم پوشـش مـی گردند.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 10 +تا 50 +درجه سانتی گراد باشد .

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح، دو جـزء رنـگ ، بـه نسـبت اختلاط معیـن (مطابـق بسـته بنـدی) مخلـوط شـده و بـا همـزن مناسـب کام ً لا همـزده مـی شـود تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود . ایـن رنـگ توسـط قلـم مـو و غلتـک قابـل اعمـال اسـت. در محیطهـای بسـته تهویه هـوا در خلال اعمال رنـگ ضروری است.

پس از اتمام کار، بلافاصله کلیه تجهیزات را با تینر950-T شستشو دهید.

توجـه شـود کـه پرایمـر 2168-PFEP فقـط جهـت اعمـال بـر روی سـطوح بتنـی خشـک و عـاری از روغـن و چربـی مناسـب اسـت. در صـورت وجود رطوبـت، روغن و آلودگی می تـوان از 1240 IB-INDUFLOOR به جای 2168-PFEP اسـتفاده نمود.