پوشش اپوکسی آب شرب 100 %جامد
PFEP-2251/1

پوشـش اپوکسـی1/2251-PFEP بـر پایـه رزیـن اپوکسـی و هاردنـر پلـی آمیـن بـوده و 100 %جامـد مـی باشـد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بـالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگـی هـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.

مصارف :

به عنوان پوشش نهایی برای:

 • مخازن فلزی و بتنی آب آشامیدنی
 • سطوح داخلی لوله های فلزی و بتنی انتقال آب آشامیدنی
 • کانال ها وکلیه سطوح در تماس با آب آشامیدنی

خواص و مزایا :

 • چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی ، بتنی و پوششهای اپوکسی و پلی یورتان
 • مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی، روغن ها، اسیدها، بازها، یون های کلردار، حلال های نفتی و آروماتیک
 • محافظت سطح زیرین در برابر رطوبت و خوردگی
 • سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی و فشار، تنش های مکانیکی
 • استحکام بالا
 • مقاومت بسیار بالا در برابر آب
 • قابل اعمال به صورت تک لایه
 • قابلیت شستشو

دستور العمل مصرف :

آماده سازی سطح :

آماده سازی سطوح فلزی:

آلودگـی هـای عمومـی از قبیـل گـرد و خـاک، روغـن، گریـس و نمـک هـای کلرایـد و سـولفات، اثـرات زنـگ زدگـی، مـواد ناپایـدار و سسـت را بـه وسـیله شستشـو بـا حلال ها و مـواد شـوینده و یـا سـایر روش هـای متـداول بـر طـرف نمائید.لایه نـورد را بـه وسـیله سندبلاسـت یـا Pickling و .... بزدائیـد. لایه زنـگ توسـط ابـزار مناسـبی چـون چکـش هـای خردکننـده دسـتی و ابزارهـای ضربـه زن و .... برطـرف شـود.

درزهـا و حفـره هـای گـود ناشـی از خوردگـی، مفاصـل، نقـاط جوشـکاری و ... بـه وسـیله سندبلاسـت یـا تمیـز کاری بـا وسـایل برقـی مرتفـع شـوند.

جهـت سـطوح فـولادی و آهنـی، سـطح بایـد تـا درجـه اسـتاندارد 1/2 Sa2 سندبلاسـت گـردد. پـس از زدودن غبـار ناشـی از سندبلاسـت عمـل رنـگ آمیـزی بالفاصلـه صـورت گیـرد.

آماده سازی سطوح بتنی : سـطح زیـرکار بایـد سـخت و محکـم باشـد. بـه منظـور چسـبندگی بیشـتر لایه آسـتری بـه سـطح بتنـی و حصـول کیفیـت بالاتر، بـا اسـتفاده از دسـتگاه سـاب و اسـکراچر سـطح را خـراش داده ، سـپس بـا جـارو ذرات گـرد و غبـار رابزدائیـد

در ایـن مرحلـه مـی تـوان از سیسـتم بـاد و مکـش اسـتفاده نمـود. پـس از خشـک شـدن بـا اسـتفاده از غلتـک، ســطح را بــا پرایمــر بتــن2168-PFEP و یــا 1240-IB-INDUFLOOR پوشــش داده و بعــد از خشــک شــدن ایـن لایه کلیـه خلـل و فـرج سـطح را بـا بتونـه اپوکسـی پـر نمائیـد تـا میـزان مصـرف پوشـش اپوکسـی در لایه نهایـی کاهـش یابـد. در صورتـی کـه پرایمـر بتـن کامـا خشـک شـده باشـد بـرای افزایـش چسـبندگی بـا اسـتفاده از دسـتمال آغشـته بـه اسـتون ، MEK و یـا حـال 950-T سـطح آن را تمیـز نماییـد.

شرایط محیطی اعمال : درجــه حــرارت محیــط در طــی مراحــل رنــگ آمیــزی بیــن 5 +تــا 50 +درجــه ســانتی گــراد باشــد. همچنیــن دمــای سـطح بایـد حداقـل 3 درجـه سـانتی گـراد بالاتر از نقطـه شـبنم بـوده و درصـد رطوبـت محیـط کمتـر از 85 %باشـد.

روش اعمال :

اجــرا بــا اســتفاده از کاردک و لیســه: پــس از آمــاده ســازی ســطح،ابتدا جــزء A و جــزء B هــر یــک بــا اســتفاده از همـزن مناسـب کامـا همـزده شـود تـا کامـا یکنواخـت شوند.سـپس اجـزاء رنـگ را بـه نسـبت اختـاط معین)مطابـق بسـته بنـدی( مخلـوط نمـوده و کامـاً هـم بزنیـد تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود. بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن رنـگ دو جـز، A و B مخلـوط همـزده شـده بایـد کامـا یکنواخـت و همگـن بـوده و رگـه هـای سـفید یـا سـبز نداشـته باشـد.

پس از اتمام کار بالفاصله کلیه تجهیزات را با تینر اپوکسی 950-T شستشو دهید.