پوشش اپوکسی آب شرب
PFEP–2251

پوشــش اپوکســی 2251-PFEP بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و %100 جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بـالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگیهـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.

مصارف :

به عنوان پوشش نهایی برای: مخازن فلزی و بتنی آب آشامیدنی سطوح داخلی لوله های فلزی و بتنی انتقال آب آشامیدنی کانال ها وکلیه سطوح در تماس با آب آشامیدنی

خواص و مزایا :

چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی ، بتنی و پوششهای اپوکسی و پلی یورتان

مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی،روغن ها، اسیدها، بازها ،حلال های نفتی و آروماتیک محافظت سطح زیرین در برابر رطوبت و خوردگی

سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی و فشار، تنش های مکانیکی

استحکام بالا

مقاومت بسیار بالا در برابر آب

قابل اعمال به صورت تک لایه

قابلیت شستشو

دستور العمل مصرف :

آماده سازی سطح :

آماده سازی سطوح فلزی:

آلودگیهـای عمومـی از قبیـل گـرد و خـاک، روغـن، گریـس و نمکهـای کلرایـد و سـولفات، مـواد ناپایـدار و سسـت را بـه وسـیله شستشـو بـا حلال ها و مـواد شـوینده و یـا سـایر روشـهای متـداول بـر طـرف نمائید.لایه نـورد را بـه وسـیله سندبلاست یـا Pickling و ... بزدائیـد. لایه زنـگ توسـط ابـزار مناسـبی چـون چکشـهای خردکننـده دسـتی و ابزارهـای ضربـه زن و ... برطـرف شـود.

درزهـا و حفـره هـای گـود ناشـی از خوردگـی، مفاصـل، نقـاط جوشـکاری و ... بـه وسـیله سندبلاست یـا تمیـز کاری بـا وسـایل برقـی مرتفـع شـوند.

جهــت ســطوح فــولادی و آهنــی، ســطح بایــد تــا درجــه اســتاندارد Sa2 سندبلاست  گــردد. در شــرایط حــاد ماننــد غوطــه وری در آب تــا 1/2 Sa2 توصیــه میشــود. پــس از زدودن غبــار ناشــی از سندبلاست عمــل رنــگ آمیــزی بلافاصله  صــورت گیــرد.

آماده سازی سطوح بتنی :

سـطح زیـرکار بایـد سـخت و محکـم باشـد. بـه منظـور چسـبندگی بیشـتر لایه آسـتری بـه سـطح بتنـی و حصـول کیفیـت بالاتر، بـا اسـتفاده از دسـتگاه سـاب و اسـکراچر سـطح را خـراش داده ، سـپس بـا جـارو ذرات گـرد و غبـار را بزدائیـد.

در ایـن مرحلـه مـی تـوان از سیسـتم بـاد و مکـش اسـتفاده نمـود. پـس از خشـک شـدن بـا اسـتفاده از غلتـک، سـطح را بـا پرایمـر بتـن 2168-PFEP و یـا 1240-IB-INDUFLOOR پوشـش داده و بعـد از خشـک شـدن ایـن لایه کلیـه خلـل و فـرج سـطح را بـا بتونـه اپوکسـی پـر نمائیـد تـا میـزان مصـرف پوشـش اپوکسـی در لایه نهایـی کاهـش یابـد. در صورتـی کـه پرایمـر بتـن کامـا خشـک شـده باشـد بـرای افزایـش چسـبندگی بـا اسـتفاده از دسـتمال آغشـته بـه اسـتون ، MEK و یـا حـال 950-T سـطح آن را تمیـز نماییـد.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 5 +تا 50 +درجه سانتی گراد باشد .

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح،ابتدا جـزء A بـا اسـتفاده از همـزن مناسـب کامـا همـزده شـود تـا مخلـوط یکنواخـت حاصـل شود.سـپس اجـزاء رنـگ را بـه نسـبت اختـاط معین)مطابـق بسـته بنـدی( مخلـوط نمـوده و کامـاً هـم بزنیـد تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود.

این پوشش با استفاده از روشهای مختلف نظیر اسپری ایرلس، کاردک، لیسه و ... قابل اعمال می باشد. پس از اتمام کار بلافاصله کلیه تجهیزات را با تینر اپوکسی 950-T شستشو دهید.