پوشش اپوکسی پلی آمین –
PFEP–2110

ایــن رنــگ بــر پایــه رزیــن اپوکســی دوجزئــی بــدون حــال و build High ســاخته شــده اســت. پایــه ایــن پوشــش اپوکســی پلــی آمیــن بــوده و مقاومــت شــیمیایی بالایی در برابــر مــواد مختلــف نظیــر اســیدها، قلیاهــا، حلال ها، محلولهـای نمکـی، آب و فاضـاب دارد.ایـن محصـول بـا وجـود داشـتن گرانـروی مناسـب، در سـاختار خـود هیچگونـه حلالی نـدارد.

 مصارف : محافظـت سـازه هـای فلـزی و بتنـی غوطـه ور در شـرایط شـیمیایی خورنـده بویـژه در پلانتهـای فرآینـدی ) کارخانـه هـا(، قسـمتهای مختلـف تصفیـه خانـه هـای فاضـاب و شـبکه انتقـال آب و فاضـاب و ...

خواص مزایا :

  • مقاومت شیمیایی عالی
  • مقاومت سایشی عالی
  • چسبندگی و ایجاد فیلم بسیار خوب بر روی سطوح فلزی و سیستمهای محافظ سطوح بتنی
  • اعمال آسان
  • قابلیت اجرا در بازه وسیع دمایی و شرایط متنوع آب و هوا

 

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح: سـطح زیـرکار بایـد خشـک ، سـالم و عـاری از هرگونـه آلودگی مانند روغن، گریس، گرد و غبار و ذرات سسـت باشـد. در صـورت اعمـال بـر روی فلـز، قبـل از اعمال سـطح باید تا درجه 1/2 2 Sa سـند بالسـت گردد.

در صـورت اجـرا بـر روی سـطح بتـن بایـد توجـه نمـود کـه بتـن کام ً لا سـخت شـده و عـاری از مـواد آهکـی و هـر نـوع آثـاری از روغـن قالـب و ترکیبـات سـخت کننـده بتـن باشـد.برای برطـرف کـردن همـه مـواد خارجـی سـطح بتـن بایـد ً بخشـی از بتـن کـه تـرک داشـته و موجـب تـراوش رطوبـت و هـوا میگـردد بایـد تمیز شـده سندبلاسـت شـود ضمنـاٌ و ترمیـم گـردد. قبـل از اجـرای پوشـش بایـد بـر روی سـطح بتـن پرایمـر مناسـب اجـرا شـده و در صـورت نیـاز بـا اسـتفاده از ماسـتیک 2249-PFEP و یـا بتونـه 2235-PFEP تسـطیح گـردد.

شرایط محیطی اعمال : درجـه حـرارت محیـط در طـی مراحـل رنگ آمیزی 5 +تا 50 +درجه سـانتی گـراد و حداقل 3 درجه بالای نقطه شـبنم باشـد. همچنیـن در صـد مجاز رطوبت نسـبی محیـط در زمان اعمال حداکثر 85 درصد اسـت.

روش اعمال :

محتویات جزء A باید کاملا مخلوط شوند تا هیچگونه آثار ته نشینی احتمالی موجود نباشد، سپس جزء B به جزء A اضافه گردد و همزده شود تا مخلوط یکنواخت حاصل گردد. توصیه می شود اختلاط مکانیکی با استفاده از میکسر با توان بالا و سرعت پائین صورت گیرد.

در هوای سرد بهتر است مواد به مدت 24 ساعت قبل از مصرف در دمای 20 +تا 30 +درجه سانتی گراد قرار بگیرد. این پوشش با اسپری ایرلس، رولر، برس و ... قابل اعمال است.

استفاده از الیاف تقویت کننده:

در مکانهایـی کـه نیـاز بـه پل پوششـی بـر روی ترکهای ریز موجود در سـطح بتن مـی باشـد،2110-PFEP بهمراه الیاف شیشـه مصـرف مـی گـردد. در ایـن حالـت پوشـش در دو لایه اجرا می شـود. پـس از اجـرای لایه اول 2110-PFEP ، این الیاف مسـتقیما بر روی پوشـش در حالی که هنوز تر می باشـد خوابانده شـده و بوسـیله فرچه نایلونی سـفت بـه سـمت داخـل لایه پوششـی فشـار داده مـی شـود. پـس از گیـرش لایه اول در نهایـت لایه پوششـی ثانویـه از 2110-PFEP بـا گذشـت زمـان ماکزیمـم 24 سـاعت در دمـای 20 +و یـا 18 سـاعت در دمـای 35+ اعمـال مـی شـود. پـس از اتمـام کار، کلیـه تجهیـزات را با تینـر 950-T شستشـو دهید.

 این پوشش در صورت قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم آفتاب و یا مواد شیمیائی ثبات رنگ ندارد. پوششهای اپوکسی در حالت کلی مقاومت بسیار پائینی در برابر اشعه خورشید دارند ولی قرار گرفتن در برابر اشعه آفتاب برای مدت زمان محدود برای این پوشش مانعی ندارد.