پوشش کولتار اپوکسی دو جزئی
PFEP–2126

ایـن رنـگ بـر پایـه رزیـن اپوکسـی اصـاح شـده بـا کولتـار و هاردنـر پلـی آمیـن دوجزئـی و Build High سـاخته شـده اسـت و دارای چسـبندگی عالـی بـه سـیمان، گـچ، چـوب، آزبسـت، بتـن و فلـز میباشـد. پـس از سـخت شـدن شـیمیائی خـواص محافظتـی بسـیار بالایی را از خـود نشـان مـی دهنـد. *این پوشش در مجاورت با آب آشامیدنی مناسب نمیباشد. ایـن پوشـش هـا در محیـط هـای اسـیدی مقاومـت بسـیار بالایی از خـود نشـان مـی دهنـد و در حالـت کلـی مقاومـت *این پوشش در مجاورت با بنزن، تولوئن، زایلن مقاوم نمیباشد. شـیمیایی آن خـوب اسـت .

   مصارف :

 • مخازن نگهداری قلیا (شرایط غوطه وری)، خطوط لوله مدفون، نیروگاهها
 • عایق بندی و محافظت سازه های فلزی و بتنی، صنایع دریائی، خطوط لوله، نیروگاهها، پالایشگاهها، فاضلاب، کانالها، مخازن
 • حفاظت زیر خاکی جهت ساختارهای فلزی و بتنی
 • پوشش داخلی دایجستر ها، خطوط انتقال فاضلاب

خواص و مزایا :

 • مقاومت شیمیایی و خوردگی بالا
 • مقاوم در برابر سایش و ضربه
 • مقاوم در برابر فاضلاب، کلرید سدیم اشباع، اسیدهای معدنی رقیق، قلیاها، محلولهای نمک ضد آب
 • مقاوم در برابر نفت، روغنها، دترجنتها و باکتریها
 • مقاوم تا 80( +در آب و هوای مرطوب تا 60)+
 • اعمال آسان
 • ایجاد محافظت طولانی مدت

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

کلیــه ســطوح بایــد خشــک، ســالم و عــاری از هرگونــه آلودگــی ماننــد روغــن، گریــس، گــرد و غبــار، ذرات سســت باشــد. ســطح بتــن بایــد کامــاً ســخت شــده و عــاری از مــواد آهکــی و هــر نــوع آثــاری از روغنهــای قالــب بتــن و ترکیبــات ســخت کننــده آن باشــد.

بـرای برطـرف کـردن همـه مـواد خارجـی کلیـه سـطح بتـن بایـد سندبلاسـت شـده و یـا بـه سـایر طـرق مکانیکـی تمیــزکاری شــود.ذرات گــرد و غبــار باقیمانــده بــه وســیله فشــارباد یــا خــاء برطــرف شــود.

ضمنـاً بخشـی از بتـن کـه تـرک داشـته و موجـب تـراوش رطوبـت و هـوا مـی گـردد بایـد تمیـز شـده و بـه کمـک بتونــه اپوکســی 2235- PFEP و پرایمــر بتــن 2168-PFEP پــر شــود.در صــورت متخلخــل بــودن ســطح بتــن 2126-PFEP را بـا حداکثـر 10 %تینـر 950-T رقیـق نمـوده و بـه عنـوان پرایمـر اسـتفاده نمائید.پـس از 24 – 7 ســاعت لایه دوم اعمــال شــود.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بالای 5 +درجه سانتی گراد باشد.

روش اعمال :

محتویـات جـزء A بایـد کامـاً یکنواخـت مخلـوط شـوند تـا هیچگونـه آثـار تـه نشـینی موجـود نباشـد، سـپس جـزء B بـه جـزء A اضافـه گـردد و هـم زده شـود تـا رنـگ یکنواخـت گـردد. توصیـه مـی شـود اختـاط مکانیکـی بـا اسـتفاده از میکسـر بـا تـوان بـالا و سـرعت پائیـن صـورت گیـرد.

بـه منظـور دسـتیابی بـه خـواص پوششـی بهتـر، رعایـت نسـبت اختـاط مطابـق دسـتورالعمل و بسـته بنـدی الزامـی اســت.دو جــزء را بــه مــدت 4 – 3 دقیقــه مخلــوط نمــوده و ســپس بمــدت 10 دقیقــه جهــت انجــام واکنــش بــی حرکـت بگذاریـد.

در هـوای سـرد بهتـر اسـت مـواد بـه مـدت 24 سـاعت قبـل از مصـرف در دمـای 15 +تـا 20 +قـرار بگیرنـد. پیشـنهاد مـا اعمـال 3 – 2 لایه بـا ضخامـت فیلـم خشـک حداقـل 150 میکـرون در هـر لایه مـی باشـد.

کلیـه سـطوح آمـاده بایـد بـا دو لایه پوششـی 2126-PFEP بـه کمـک رولـر یـا اسـپری بـدون هـوا پوشـانده شـده و همـه درزهـای متحـرک در سـطح بـا پرایمـر مخصـوص و بتونـه اپوکسـی پـر شـوند.

استفاده از الیاف شیشه تقویت کننده :

در مکانهایــی کــه نیــاز بــه پــل پوششــی بــر روی ترکهــای ریــز موجــود در ســطح بتــن مــی باشــد 2126-PFEP بــه همـراه الیـاف شیشـه مصـرف مـی گـردد. ایـن الیـاف مسـتقیماً بـر روی اولیـن لایه 2126-PFEP در حالیکـه هنـوز تــر مــی باشــند خوابانــده مــی شــوند و بــه وســیله فرچــه نایلونــی ســفت بــه ســمت داخــل لایه پوششــی فشــار داده مـی شـود تـا از حالـت صافـی خـارج شـود و در نهایـت لایه پوششـی ثانویـه از 2126-PFEP بـا گذشـت زمـان ماکزیمـم24 سـاعت در دمـای 20 +و یـا 18سـاعت در دمـای 35 +اعمـال مـی شـود.مجدداً ضخامـت فیلـم تـر در هـر لایه نبایـد کمتـر از 150 میکـرون باشـد.

پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را تینر 950-Tشستشو دهید.

اجرای این پوشش در دمای کمتر از 5 +و رطوبت بالای 90 %توصیه نمی شود.