یوریا پلی
NUKOTE ST

پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـک ST Nukote جهـت مصـارف عمومـی بـه عنوان پوشـش ضـد خوردگـی و آببندکننده سـطوح فلـزی ، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحی شـده اسـت. ایـن محصـول پلـی یوریـای خالـص ، دو جزئـی و 100 %جامـد اسـت کـه مشـکلات ناشـی از رطوبـت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگـی سیسـتمهای پلـی یورتـان مرسـوم در آن بـه حداقـل رسـیده اسـت. مقاومــت شــیمیائی خــوب ، دوام حرارتــی ، مقاومــت در برابــر UV از جملــه مزایــای ایــن پوشــش محســوب مــی گــردد . 

مصارف :

 • کفپوشهای صنعتی در فرودگاه ها ، انبارها ، سالن های تولید
 • معابر عبور ، پارکینگ ها و بالکن ها
 • تجهیزات آب و فاضلاب و نیروگاهها
 • محیط های دریایی و عرشه پل ها
 • تجهیزات سردخانه ای ، پلنت های تولید مواد غذایی
 • مخازن و سطوح در معرض مواد شیمیایی
 • آسیاب های تولید خمیر کاغذ
 • کلیه تجهیزات صنعتی و تولیدی

 

خواص و مزایا :

 • %100 جامد با درصد مواد فرار )VOC )برابر صفر
 • دارای ازدیاد طول تحت کشش بالا
 • مقاوم در برابر حلال ها ، اسیدها و قلیاها
 • بدون درز و یکپارچه ، بدون ترک
 • دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
 • نفوذ پذیری کم
 • واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم ، بدون نیاز به کاتالیزور
 • قابل کاربرد از دمای 30 -تا 120+
 • قابلیت برگشت به سرویس فوری

 

دستورالعمل مصرف:

اختلاط :

پلـی یوریـا ST Nukote تحـت هیـچ شـرایطی نبایـد رقیـق گـردد. از حـال مناسـب جهـت تمیـزکاری خطـوط انتقـال مـواد و دسـتگاه اسـتفاده مـی شـود. پیـش از اعمـال رزیـن جـزء B توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی کامـاً همـوژن بـا رنـگ یکنواخـت مخلـوط مـی گـردد.

آماده سازی سطح :

ابتـدا سـطح بایـد بـه روش سـند بلاست یـا هیـدرو بلاست آمـاده سـازی گـردد. جهـت اعمـال بـر روی سـطوح بتنـی بایــد پــس از گذشــت حداقــل 30 روز از زمــان بتــن ریــزی ، پلــی یوریــا ST Nukote بــر ســطح پرایمــر مناســب اعمـال گـردد. بـرای سـطوح فلـزی اسـتفاده از پرایمـر الزامـی نمـی باشـد.

روش اعمال:

مــواد توســط دســتگاه پاشــش دو جزئــی تحــت فشــار بــالا و حــرارت از جملــه دســتگاه هــای تولیـــدی Gusmer و Graco اعمــال مــی گــردد.

ضخامـت فیلـم خشـک پیشـنهادی بسـته بـه مقتضیـات پـروژه توسـط کارشناسـان مربوطـه تعییـن مـی گـردد. بـر سـطوح افقـی مـی تـوان پاشـش را بـه صـورت ضـد لغـزش و زبـر انجـام داد.

ST-NUKOTE بایـد بـه روش ضربـدری (شـمال ، جنـوب ، شـرق ، غـرب) اعمـال گـردد. ضـد لغـزش نمـودن سـطح پـس از حصـول ضخامـت مـورد نظـر انجـام مـی پذیـرد .

موارد ایمنی :

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت ، دســت و ســایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینـک هـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اسـپری بـا چشـم الزامـی اسـت.

توصیه :

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت.

انبارداری :

نگهـداری محصـول از یـک سـال در ظـروف در بسـته بـه دور از گرمـای شـدید ، یـخ زدگـی و رطوبـت امـکان پذیـر اسـت.

می توان از گرمکن های ظروف جهت کاهش ویسکوزیته مواد در دمای پایین استفاده نمود.