×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100 % جامـد بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیـک طراحـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حـال وجـود نـدارد مشـکلات زیسـت محیطـی در مـورد آن مطـرح نمـی باشـد. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، مقاومـت جـوی مناسـب، انعطـاف پذیـری و خـواص مکانیکـی مناسـب از ویژگـی هـای خـاص ایـن پوشـش اسـت.
پوشـش دو جزئـی %100 جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـن ،قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خــاص بــرای محافظــت خطــوط لولــه فلــزی نفــت، گاز و آب مدفــون در برابــر خوردگــی در شــرایط بســیار خورنــده طراحـی شـده اسـت. خـواص عالـی آن نظیـر مقاومـت در برابـر خوردگـی، مقاومـت شـیمیایی و مکانیکـی بالا، مقاومت سایشـی، چسـبندگی فـوق العـاده و سـختی مناسـب آن ایـن محصـول را کامـأ متمایـز مـی کنـد.
پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102 جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز و... بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا سـطوحی کـه بـه علـت مشـکل هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا بـرس را دارنـد و همچنیـن جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان 100 %جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت ، طراحـی گردیـده اسـت. ایــن محصــول پلــی یورتــان خالــص ، دو جزئــی و 100 %جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن نـوع پلـی یورتـان آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی و خوردگـی خوبـی برخـوردار بـوده و در کنـار پوشـش دهـی مناسـب ، قابلیـت نفـوذ بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح را دارا مـی باشـد. بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو اعمـال مـی گـردد.
 پوشـش پلـی یوریـا Nukote HT جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز، پتروشـیمی، آب و فاضـلاب و مصـارف عمومـی بـه ویـژه در دماهـای بـالا یـا مـواردی کـه خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بالایـی مـورد نیـاز باشـد ، طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای صنعتـی سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن الاسـتومر پلـی یوریـای آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی ، حرارتـی و مقاومـت در برابـر اشـعه UV بالایـی برخـوردار بـوده و در شـرایط جـوی متفـاوت ، از تنـدرای یخـی آلاسـکا تـا جنگلهـای گرمسـیر اندونـزی ، قابـل اسـتفاده مـی باشـد.
نــوار ضــد خوردگــی PolyWrap بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی، لولــه هـای فلـزی، فلنـج هـا ، شـیرها، کوپلینـگ هـا و در کل سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن ، زیـرآب و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی آنهـا مـی گـردد ، بـه شـمار مـی آیـد . نـوار PolyWrap از پترولاتیـوم بـه عنـوان جـزء اصلـی و نیـز برخـی ترکیبـات ضـد خوردگـی خـاص تشـکیل شـده اسـت کـه عـاوه بـر اینکـه مقـرون بـه صرفـه مـی باشـد ، بـدون نیـاز بـه تعمیـر و نگهـداری ، حفاظـت طولانی مدتـی را در برابـر آب ، نمـک ، ترکیبـات قلیایـی و اسـیدی ایجـاد مـی نمایـد . ایـن سیسـتم شـامل سـه جـزء پرایمـر ، ماسـتیک و نـوار ضـد خوردگـی بـر پایـه پترولاتیـوم بـوده و بـا توجـه بـه همخـوان بـودن اجـزاء و همچنیـن انـدود بـودن کامـل الیـاف ، سیسـتم فـوق بـه صـورت یـک سیسـتم یکپارچـه درآمـده در نتیجـه نگرانـی هـای مـا را از وجـود درز و یـا ضعـف در پوشـش بـه حداقـل مـی رسـاند.
هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند.
عایق نواری پیش ساخته بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرهای ترمو پلاست الاستومر است که به دلیل داشتن انعطاف پذیری ، خمش در سرما و چسبندگی بالا کیفیت بسیار مناسبی دارد. ین نوار با لایه های پلی استر نبافته(woven- non )و تیشو فایبرگلاس مسلح شده است. رویه خارجی : فیلم پلی اتیلن یا پودرهای معدنی رویه داخلی : فیلم پلی اتیلن
پوشـش پلـی یورتـان BG202 POLYPIPE بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان بـه همـراه کولتـار اسـت. ایـن محصـول جهت کاربــرد در صنایــع نفــت و گاز بــه ویــژه جهــت پوشــش دهــی شــیر آلات و یــا مــواردی کــه بــه علــت نــوع ســاختار هندسـی، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت. ایـن محصـول دو جزئـی و 100 %جامـد جایگزیـن مناسـبی بـرای پوششـهای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. پلـی یورتـان آروماتیـک بـه همـراه کولتـار کـه در سـاختار ایـن محصـول بـه کار رفتـه اسـت مقاومتهـای شـیمیایی، حرارتـی و خوردگـی بالایی را از خـود بـه نمایـش میگذارند.ویسـکوزیته مناسـب ایـن پوشـش بـه آن قابلیـت نفـوذ بـالا بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح بخشـیده و بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو اعمـال مـی گـردد.