نوار ضد خوردگی
POLYWRAP

نــوار ضــد خوردگــی PolyWrap بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی، لولــه هـای فلـزی، فلنـج هـا ، شـیرها، کوپلینـگ هـا و در کل سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن ، زیـرآب و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی آنهـا مـی گـردد ، بـه شـمار مـی آیـد . نـوار PolyWrap از پترولاتیـوم بـه عنـوان جـزء اصلـی و نیـز برخـی ترکیبـات ضـد خوردگـی خـاص تشـکیل شـده اسـت کـه عـاوه بـر اینکـه مقـرون بـه صرفـه مـی باشـد ، بـدون نیـاز بـه تعمیـر و نگهـداری ، حفاظـت طولانی مدتـی را در برابـر آب ، نمـک ، ترکیبـات قلیایـی و اسـیدی ایجـاد مـی نمایـد . ایـن سیسـتم شـامل سـه جـزء پرایمـر ، ماسـتیک و نـوار ضـد خوردگـی بـر پایـه پترولاتیـوم بـوده و بـا توجـه بـه همخـوان بـودن اجـزاء و همچنیـن انـدود بـودن کامـل الیـاف ، سیسـتم فـوق بـه صـورت یـک سیسـتم یکپارچـه درآمـده در نتیجـه نگرانـی هـای مـا را از وجـود درز و یـا ضعـف در پوشـش بـه حداقـل مـی رسـاند.

  مصارف :

حفاظت از لوله های استیل ، ولوها ، فلنج ها

حفاظت از نقاط سرجوش

حفاظت از لوله های برج های خنک کننده

حفاظت از پایه تانکها

آب بندی و جلوگیری از خوردگی سازه ها

حفاظت از لوله ها و سیستمهای پاشش آب در برابر آتش سوزی

جعبه های تقسیم برق

لوله های هیدرولیکی

پایل های دریائی

 

خواص و مزایا :

قابلیت اعمال روی سطوحی که با برس سیمی آماده سازی شده اند

مقاومت در برابر آب ، نمک ، ترکیبات قلیایی و اسیدی

محافظت از سطوح نو و یا دچار خوردگی مقاومت دمایی در محدوده 20 -الی 65 + ب

بدون هیچگونه ترک خوردگی، پوسته شدن و یا سخت شدن

غیر سمی و سازگار با محیط زیست AWWA C217

دستورالعمل مصرف :

هـر گونـه آلودگـی موجـود بـر روی سـطح از جملـه روغـن ، زنـگ زدگـی هـا ، پوسـته هـا و رطوبـت اضافـی بایسـتی زدوده گردنــد. پرایمــر PolyWrap را روی ســطح بــا بــرس اعمــال نمــوده تــا جایگزیــن رطوبــت موجــود بــرروی سـطح شـود و نیـز چسـبندگی مطلوبـی را ایجـاد نمایـد. ماسـتیک PolyWrap را روی سـطوح نامنظـم و در کنـج هـا اعمـال کـرده تـا از ایجـاد محفظـه هـای هوایـی جلوگیـری گـردد. نـوار PolyWrap بـه طـور مارپیچـی بـا کششـی یکنواخـت دور سـطح آمـاده سـازی شـده پیچانـده شـود. توصیـه مـی گـردد اعمـال بـا همپوشـانی 55 درصـد جهـت اطمینـان از محافظـت مطلـوب ، صـورت پذیـرد . در صـورت نیـاز مـی تـوان از نـوار PE و یـا PVC جهـت محافظـت مکانیکـی هـر چـه بیشـتر اسـتفاده نمـود.

*توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه چنانچـه احتمـال تمـاس بـا حـال هـای قـوی وجـود داشـته باشـد اسـتفاده از ایـن سیسـتم توصیـه نمـی شـود.