پوشش اپوکسی 100 درصد جامد
POLYPIPE–10289

پوشـش دو جزئـی %100 جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـن ،قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خــاص بــرای محافظــت خطــوط لولــه فلــزی نفــت، گاز و آب مدفــون در برابــر خوردگــی در شــرایط بســیار خورنــده طراحـی شـده اسـت. خـواص عالـی آن نظیـر مقاومـت در برابـر خوردگـی، مقاومـت شـیمیایی و مکانیکـی بالا، مقاومت سایشـی، چسـبندگی فـوق العـاده و سـختی مناسـب آن ایـن محصـول را کامـأ متمایـز مـی کنـد.

مصارف :

 • حفاظت از خوردگی سازه ها، لوله ها، اتصالات، نقاط جوش و ... در:
 • سطوح فلزی مدفون در خاک
 • سطوح فلزی مغروق در آبهای شور یا شیرین
 • تجهیزات نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی
 • سطوح فلزی در معرض انواع مواد شیمیایی اسیدی، بازی و محلولهای نمکی

خواص و مزایا :

 • %100جامد با درصد مواد فرار (VOC )برابر صفر
 • مقاومت شیمیایی مناسب
 • مقاومت عالی در برابر خوردگی
 • نفوذ پذیری بسیار کم
 • قابل اعمال در محدوده دمایی گسترده
 • جدایش کاتدی بسیار پایین
 • چسبندگی بالا
 • سختی بالا
 • تامین دوام عالی در محیطهای دریائی و صنعتی
 • مقاومت آبی بسیار بالا
 • مقاومت مناسب در برابر ضربه
 • Build High ،قابلیت کسب ضخامت بالا در هر پاس
 • بدون نیاز به پرایمر
 • نسبت اختلاط حجمی و وزنی یکسان

 

دستورالعمل مصرف:

اختلاط مواد :

ایــن پوشــش تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد رقیــق گــردد. از حــال مناســب جهــت تمیــزکاری خطــوط انتقــال مــواد و دسـتگاه اســتفاده شــود. پیـش از اعمـال، هــر دوجـزء توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بــه مخلوطــی یکنواخـت همــزده شــوند.

آماده سازی سطح :

ســطح بایــد بــه روش سندبلاســت، گریــت بلاســت، شــات بلاســت و ... تــا درجــه نزدیــک بــه ســفید )1/22 Sa )و حصــول پروفایــل حداقــل70-50 میکــرون آمــاده ســازی شــود. ســپس از هــوای خشــک و تمیــز عــاری از روغــن جهــت برطــرف نمــودن ذرات گــرد و غبــار ناشــی از بلاســت اســتفاده گــردد. در حیــن و پــس از سندبلاســت و همچنیـن در حیـن اعمـال پوشـش، دمـای سـطح بایـد حداقـل 3 درجـه سـانتی گـراد باالتـر از نقطـه شـبنم باشـد. رطوبـت بـالا ممکـن اسـت تاثیـر منفـی بـر چسـبندگی پوشـش بـر سـطح ایجـاد نمایـد. حداکثـر رطوبـت مجـاز محیـط %85 اسـت. در شـرایطی ممکـن اسـت گـرم کـردن لولـه هـا مـورد نیـاز باشـد. سـطح بایـد حداکثـر 4 سـاعت پـس از سندبلاسـت پوشـش داده شـود ، در غیـر اینصـورت بایـد عملیـات آمـاده سـازی تجدیـد شـود. در صـورت نیـاز مـی تـوان از گرمکـن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمـود.

توصیــه مــی شــود ســطوح آلــوده بــه نمــک قبــل از عمــل سندبلاســت و نیــز پــس از آن شستشــو گــردد. پــس از شستشــوی ســطح بایــد مجــددا عمــل سندبلاســت صــورت گیــرد.

اعمال پوشش:

ایــن پوشــش بــا اســتفاده از اســپری دو جزئــی مجهــز بــه المنــت حرارتــی(high / pressure high feed Dual spray airless temperature )قابـل اجـرا مـی باشـد. در خصـوص لولـه هـای نیازمنـد بـه جوشـکاری دقـت شـود کـه در محــل اتصــالات یــک نــوار ) بســته بــه طــول back cut ) از ســطح فلــز بایــد بــدون پوشــش بمانــد.

موارد ایمنی : تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصـوص و دسـتکش ضـد مـواد شـیمیایی پوشـیده و از کـرم محافظتـی روی پوسـت صـورت، دسـت و سـایر اعضـا بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینکهـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اسـپری بـا چشـم الزامـی اسـت.

توصیه: پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. زمان استغراق یا تدفین لوله ها پس از پخت کامل پوشش می باشد.

انبارداری: نگهداری محصول 24 ماه در ظروف در بسته به دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکان پذیر است.