پوشش پلی یورتان
POLYPIPE HOMA–02

ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100 % جامـد بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیـک طراحـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حـال وجـود نـدارد مشـکلات زیسـت محیطـی در مـورد آن مطـرح نمـی باشـد. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، مقاومـت جـوی مناسـب، انعطـاف پذیـری و خـواص مکانیکـی مناسـب از ویژگـی هـای خـاص ایـن پوشـش اسـت.

 مصارف :

پوشش خارجی خطوط لوله مدفون در خاک، روی زمین و یا مغروق در آبهای شور یا شیرین

پوشش خارجی زانوئی ها، شیرآلات، اتصالات، در شرایط مدفون در خاک، روی زمین و یا مغروق در آبهای شور یا شیرین

پوشش پایلهای فلزی و بتنی

لاینینگ مخازن ذخیره آب صنعتی، آب شور، نفت خام

پوشش داخلی و خارجی دریچه های عبور آب دریا

پوشش تجهیزات در نیروگاهها، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها

خواص و مزایا :

100 % جامد با درصد مواد فرار(VOC )برابر صفر

مقاوم در برابر قلیاهای رقیق، مشتقات نفتی، نمکها و آب

دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی

دارای نفوذ پذیری بسیار کم

دارای واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم

قابل اعمال در محدوده دمایی وسیع

قابلیت برگشت به سرویس سریع

میزان جدایش کاتدی حداقل

چسبندگی، سختی و چقرمگی بالا بر روی سطوح فلزی

تامین دوام عالی در محیطهای دریائی و صنعتی

مقاوم در برابر ضربه ، سایش و تنشهای مکانیکی

Build High قابل اعمال در ضخامت بالا در یک لایه

بدون نیاز به پرایمر

دستورالعمل مصرف:

اختلاط مواد :

پوشـش پلـی یورتـان تحـت هیـچ شــرایطی نبایـد رقیـق گــردد. از حـال مناسـب جهــت تمیـزکاری خطـوط انتقـال مــواد و دســتگاه اســتفاده شــود. پیــش از اعمــال، جــزءA توســط همــزن مناســب تــا رســیدن بــه مخلوطــی کامــاً همــوژن بــا رنــگ یکنواخــت مخلــوط گــردد.

آماده سازی سطح :

ســطح بایــد بــه روش سندبلاســت، گریــت بلاست، شــات بلاســت و ... تــا درجــه نزدیــک بــه ســفید (1/22 Sa )و حصــول پروفایــل70-50 میکــرون آمــاده ســازی شــود. ســپس از هــوای خشــک و تمیــز عــاری از روغــن جهــت برطـرف نمـودن ذرات گـرد و غبـار ناشـی از بلاست اسـتفاده گـردد. در حیـن و پـس از سندبالسـت و همچنیـن در حیــن اعمــال پوشــش، دمــای ســطح بایــد حداقــل 3 بالاتر از نقطــه شــبنم باشــد.

رطوبـت بـالا ممکـن اسـت تاثیـر منفـی بـر چسـبندگی پوشـش بـر سـطح ایجـاد نمایـد. حداکثـر رطوبـت مجـاز محیـط 85 %اسـت. در شـرایطی ممکـن اسـت گـرم کـردن لولـه هـا مـورد نیـاز باشـد. سـطح بایـد حداکثـر 4 سـاعت پـس از سندبلاسـت پوشـش داده شـود؛ در غیـر اینصـورت بایـد عملیـات آمـاده سـازی تجدیـد شـود.می تـوان از گرمکن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمـود.

اعمال پوشش: مــواد بــه وســیله اســپری دو جزئــی مجهــز بــه المنــت حرارتــی تحــت دمــا و فشــار بــالا Dual feed high pressure/high temperature airless spray  قابــل اجــرا مــی باشــد. در خصــوص لولــه هــای نیازمنـد بـه جوشـکاری دقـت شـود کـه در محـل اتصـالات یـک نـوار( بسـته بـه طـول back cut  )از سـطح فلـز بایـد بــدون پوشــش بمانــد. در ســایر مــوارد از جملــه کوپلینــگ هــا کل ســطح فلــز پوشــش داده خواهــد شــد.

توصیـه مـی شـود در صورتیکـه میـزان نمـک سـطح بیـش از حـد مجـاز باشـد ، قبـل از عمـل سندبلاست و نیـز پـس از آن سـطح شستشـو داده شـود.

موارد ایمنی :

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت، دســت و ســایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینکهـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اســپری بــا چشــم الزامــی اســت.

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت.

زمان استغراق یا تدفین لوله ها حداقل 6-4 ساعت پس از اجرا می باشد.

انبارداری:

نگهداری محصول 24 ماه در ظروف در بسته و دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکانپذیر است.