×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

پوشش پلی یوریا
NUKOTE HT

 پوشـش پلـی یوریـا Nukote HT جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز، پتروشـیمی، آب و فاضـلاب و مصـارف عمومـی بـه ویـژه در دماهـای بـالا یـا مـواردی کـه خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بالایـی مـورد نیـاز باشـد ، طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای صنعتـی سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن الاسـتومر پلـی یوریـای آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی ، حرارتـی و مقاومـت در برابـر اشـعه UV بالایـی برخـوردار بـوده و در شـرایط جـوی متفـاوت ، از تنـدرای یخـی آلاسـکا تـا جنگلهـای گرمسـیر اندونـزی ، قابـل اسـتفاده مـی باشـد. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

ایـن محصـول خـواص فیزیکـی عالـی و نیـز مقاومـت بالایـی در برابـر باکتـری هـا و میکـروب هـای هـوازی و بـی هـوازی دارد. 

پوشش محافظتی در:

 • خطوط لوله و تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و آب و فاضلاب
 • نیروگاهها
 • محیط های دریایی
 • تجهیزات سردخانه ای، پلنت های تولید مواد غذایی
 • آسیاب های تولید خمیر کاغذ
 • کلیه تجهیزات صنعتی و تولیدی
 • مخازن و سطوح در معرض مواد شیمیایی و آب
 • عرشه پل ها
 • کفپوش های صنعتی در باند فرودگاه ها، انبارها، سالن های تولید، شهربازی ها و معابر عبور، پارکینگ و بالکن
 • 100 درصد جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 • دارای ازدیاد طول تحت کشش بالا
 • مقاوم در برابر حلال ها، اسیدها و قلیاها
 • بدون درز و یکپارچه بدون ترک
 • دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی عالی
 • دارای نفوذ پذیری کم
 • دارای واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم، بدون کاتالیزور
 • قابل کاربرد در دمای 30- تا 120+ درجه سانتیگراد
 • قابلیت برگشت به سرویس فوری

جدول

خواص فرایندی در دمای 24+ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 54% : 

جدول

اختلاط مواد :

پلـی یوریـا Nukote HT تحـت هیـچ شـرایطی نبایـد رقیـق گـردد. از حـلال مناسـب جهـت تمیـزکاری خطـوط انتقـال مـواد و دسـتگاه اسـتفاده مـی شـود. پیـش از اعمـال، رزیـن جـزء B توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی کامـلا همـوژن بـا رنـگ یکنواخـت مخلـوط مـی گـردد. 

 

آماده سازی سطح :

ابتـدا سـطح بایـد بـه روش سندبلاسـت یـا هیدروبلاسـت آمـاده سـازی گـردد. جهـت اعمـال بـر روی سـطوح بتنـی بایـد پـس ازگذشـت حداقـل 30 روز از زمـان بتـن ریـزی پلـی یوریـا Nukote HT بـر سـطح پرایمـر خـورده مناسـب اعمـال گـردد.

بــرای ســطوح فلــزی اســتفاده از پرایمــر الزامــی نمــی باشــد ولــی جهــت حصــول حداکثــر چســبندگی توصیــه مــی گــردد کــه قبــل از اجــرای ایــن پوشــش یــک لایــه پرایمــر PFEP-2039 اجــرا گــردد. 

 

اعمال پوشش :

مــواد توســط دســتگاه پاشــش دو جزئــی تحــت فشــار بــالا و حــرارت از جملــه دســتگاه هــای تولیـــدی Gusmer و Graco اعمــال مــی گــردد.

ایـن پوشـش هیـچ گونـه محدودیتـی از نظـر ضخامـت فیلـم خشـک نـدارد و در هـر ضخامتـی قابـل اجـرا اسـت. ضخامـت فیلـم خشـک پیشـنهادی بسـته بـه مقتضیـات پـروژه بـا توجـه بـه اسـتاندارد، توسـط کارشناسـان مربوطـه تعییـن مـی گـردد. بـر سـطوح افقـی مـی تـوان پاشـش را بـه صـورت ضـد لغـزش و زبـر انجـام داد. ضـد لغـزش نمـودن سـطح پـس از حصـول ضخامـت مـورد نظـر انجـام مـی پذیـرد. 

 

موارد ایمنی :

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت، دســت و ســایر اعضـاء بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینـک هـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اسـپری بـا چشـم الزامـی اسـت. 

 

توصیه :

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود و اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. 

 

 انبارداری :

نگهـداری محصـول 18 مـاه در ظـروف در بسـته بـه دور از گرمـای شـدید ، یـخ زدگـی و رطوبـت امـکان پذیـر اسـت. مـی تـوان از گرمکـن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمـود.