این پوشش بر پایه اپوکسی پلی آمید بوده و به دلیل داشتن گرانروی بسیار پایین قدرت نفوذ بسیار بالایی دارد و تا عمق زیادی به درون بتن نفوذ می کند. همچنین این پوشش با داشتن چسبندگی بسیار بالا به سطح بتن از خروج گرد و غبار از بتن در اثر سایش جلوگیری کرده و سطح زیرین خود را در برابر نفوذ رطوبت و مواد شیمیایی محافظت می کند. سطح این پوشش قابلیت شستشو داشته و در برابر انواع مواد شیمیایی و شوینده مقاوم است.
کفپوش اپوکسی 2250-PFEP بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین بوده و 100 % جامد می باشد. این پوشش با داشتن چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی و فلزی و همچنین سیستم هایی نظیر اپوکسی و پلی یورتان، برای پوشش دهی کف بتنی و فلزی سالن ها بسیار مناسب است.سازگاری آن با شرایط مختلف آب و هوایی، حساسیت پایین آن به شرایط محیطی، قابلیت اعمال آسان، مقاومت شیمیایی بسیار بالا در مقابل آب، مواد شیمیایی، روغن ها، اسیدها، قلیاها و حال های نفتی و آروماتیک کاربرد این پوشش را بسیار گسترده کرده است.
محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ، ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پیشــرفته بــر پایــه پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه مشــکلات ناشــی از رطوبــت از جملــه حبــاب یــا تــاول زدگــی سیســتمهای مرســوم در آن بــه حداقــل رســیده اســت.