پوشش پلی یوریا
NUKOTE ST

پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ، ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پیشــرفته بــر پایــه پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه مشــکلات ناشــی از رطوبــت از جملــه حبــاب یــا تــاول زدگــی سیســتمهای مرســوم در آن بــه حداقــل رســیده اســت. 

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرفموارد ایمنی

ایــن پوشــش بــا داشــتن زمــان پخــت بســیار کوتــاه زمــان برگشــت بــه ســرویس ســازه پوشــش داده شــده را بــه حداقــل ممکــن مــی رســاند. مقاومـت مکانیکـی بسـیار عالـی، مقاومـت شـیمیائی خـوب ، دوام حرارتـی ، مقاومـت مناسـب در برابـر UV از جملـه مزایـای ایـن پوشـش محسـوب مـی گـردد .

پوشش محافظتی در :

 •  تجهیزات آب و فاضلاب 
 •  نیروگاه ها 
 •  محیط های دریایی 
 •  تجهیزات سردخانه ای ، پلنت های تولید مواد غذایی 
 •  مخازن و سطوح در معرض مواد شیمیایی
 •  آسیاب های تولید خمیر کاغذ 
 •  کلیه تجهیزات صنعتی و تولیدی 
 •  عرشه پل ها 
 • کفپوش های صنعتی در باند فرودگاه ها ، انبارها ، سالن های تولید، شهربازی ها و معابر عبور ، پارکینگ ها و بالکن ها و...

 

 •  100% جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 •  دارای ازدیاد طول تحت کشش بالا
 •  مقاوم در برابر حلال ها ، اسیدها و قلیاها
 •  بدون درز و یکپارچه ، بدون ترک 
 •  دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
 •  نفوذ پذیری کم
 •  واکنش پذیری سریع و زمان پخت کوتاه ، بدون نیاز به کاتالیزور
 •  قابل کاربرد از دمای 30- تا 120+ درجه سانتیگراد
 •  قابلیت برگشت به سرویس فوری

 

 

اختلاط مواد :

پلـی یوریـا Nukote ST تحـت هیـچ شـرایطی نبایـد رقیـق گـردد. از حـلال مناسـب جهـت تمیـزکاری خطـوط انتقـال مـواد و دسـتگاه اسـتفاده مـی شـود. پیـش از اعمـال رزیـن، جـزء B توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی کامـلا یکنواخـت بـا جـزء A مخلـوط مـی گـردد.

 

آماده سازی سطح :

ابتـدا سـطح بایـد بـه روش سندبلاسـت یـا هیدروبلاسـت آمـاده سـازی گـردد. جهـت اعمـال بـر روی سـطوح بتنـی بایــد پــس از گذشــت حداقـل 30 روز از زمــان بتـن ریــزی ، پلــی یوریــا Nukote ST بــر ســطح پرایمــر مناســب اعمـال گـردد. بـرای سـطوح فلـزی اسـتفاده از پرایمـر الزامـی نمـی باشـد ولـی جهـت حصـول حداکثـر چسـبندگی توصیـه مـی گـردد کـه قبـل از اجـرای ایـن پوشـش یـک لایـه پرایمـر PFEP-2039 اجـرا گـردد

 

اعمال پوشش:

مـواد توسـط دسـتگاه مخصـوص پاشـش دو جزئـی تحـت فشـار بـالا و حـرارت از جملـه دسـتگاه هـای Graco اعمـال مـی گـردد. ایـن پوشـش هیـچ گونـه محدودیتـی از نظـر ضخامـت فیلـم خشـک نـدارد و در هـر ضخامتـی قابـل اجـرا اسـت. ضخامـت فیلـم خشـک پیشـنهادی بسـته بـه مقتضیـات پـروژه بـا توجـه بـه اسـتاندارد توسـط کارشناسـان مربوطـه تعییـن مـی گـردد. بـر سـطوح افقـی مـی تـوان پاشـش را بـه صـورت ضـد لغـزش و زبـر انجـام داد. ضـد لغـزش نمـودن سـطح پـس از حصـول ضخامـت مـورد نظـر انجـام مـی پذیـرد.

* جهت کسب اطلاعات تکمیلی به دستورالعمل اجرای کفپوش پلی یوریا مراجعه شود.

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت، دســت و ســایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینـک هـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اسـپری بـا چشـم الزامـی اسـت.

 

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت.

 

انبارداری:

نگهــداری محصــول یــک ســال در ظــروف در بســته بــه دور از گرمــای شــدید ، یــخ زدگــی و رطوبــت امــکان پذیــر اســت. مــی تــوان از گرمکــن هــای ظــروف جهــت کاهــش ویســکوزیته مــواد در دمــای پاییــن اســتفاده نمــود.